نام شناسی و ریشه واژه ها *پژوهشگر در زمینه ریشه یابی نامها و واژه ها http://adel-ashkboos.mihanblog.com 2018-02-21T20:42:26+01:00 text/html 2017-10-06T04:20:12+01:00 adel-ashkboos.mihanblog.com عادل اشکبوس دوره کشوری ضمن خدمت عربی زبان قرآن یازدهم http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1398 text/html 2017-09-29T09:02:31+01:00 adel-ashkboos.mihanblog.com عادل اشکبوس اَلْبُکاءُ عَلَی الْحُسَینِ http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1397 شعری از علی عبدالرسول الغسرة&nbsp; text/html 2017-09-25T15:41:59+01:00 adel-ashkboos.mihanblog.com عادل اشکبوس اشکالات تایپی عربی یازدهم http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1396 <div><a href="https://t.me/ketabearabi" target="_blank" title="">https://t.me/ketabearabi</a></div> text/html 2017-07-31T11:57:53+01:00 adel-ashkboos.mihanblog.com عادل اشکبوس دانلود عربی 11 انسانی http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1395 <a href="http://www.chap.sch.ir/category/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87/%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%85" target="_blank" title="عربی زبان قرآن (2)">عربی 11 ا</a>نسانی اینجا کلیک کنید. text/html 2017-07-26T14:01:53+01:00 adel-ashkboos.mihanblog.com عادل اشکبوس کانال دبیران عربی http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1394 <div style="text-align: center;"><a href="https://t.me/ketabearabi" target="_blank" title="کانال دبیران عربی سراسر کشور">اینجا کلیک کنید.</a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">https://t.me/ketabearabi</div>