نام شناسی و ریشه واژه ها *پژوهشگر در زمینه ریشه یابی نامها و واژه ها http://adel-ashkboos.mihanblog.com 2017-06-26T19:41:54+01:00 text/html 2017-06-13T10:01:42+01:00 adel-ashkboos.mihanblog.com عادل اشکبوس - چگونه بدانیم کدام واژه ریشه عربی و کدام ریشه پارسی دارد؟ http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/41 <p align="center"><a id="apf3" href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://psychservices.ucsd.edu/self_help_library_web/self_help_library_images/self_help_library_home.jpg&amp;imgrefurl=http://psychservices.ucsd.edu/self_help_library_web/self_help_library_home.html&amp;usg=__bu8y50xbGFoAstkwNjvBBLMpu6E=&amp;h=530&amp;w=600&amp;sz=52&amp;hl=fa&amp;start=4&amp;sig2=A1p1LEd3M8bi1FxSjNx40w&amp;itbs=1&amp;tbnid=WLF8h5egYnDQ5M:&amp;tbnh=119&amp;tbnw=135&amp;prev=/images%3Fq%3Dlibrary%26hl%3Dfa%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&amp;ei=z0qGS4fyHYz-_AaP8ZjQDw"></a><font size="3" face="courier new,courier,monospace"><strong>پیش از خواندن این نوشته یادآور می شوم که همه زبانهای جهان با هم داد و ستد واژگانی داشته اند و دارند و خواهند داشت.&nbsp;</strong></font></p><p align="center"><font size="3" face="courier new,courier,monospace"><strong>شاید تنها زبانهای مرده باشند که چنین چیزی در آنها رخ نداده باشد.&nbsp;</strong></font></p><p align="center"><font size="3" face="courier new,courier,monospace"><strong>وجود واژگان عربی در فارسی طبیعی است همان گونه که در عربی نیز صدها واژه پارسی هست.</strong></font><a id="apf3" href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://psychservices.ucsd.edu/self_help_library_web/self_help_library_images/self_help_library_home.jpg&amp;imgrefurl=http://psychservices.ucsd.edu/self_help_library_web/self_help_library_home.html&amp;usg=__bu8y50xbGFoAstkwNjvBBLMpu6E=&amp;h=530&amp;w=600&amp;sz=52&amp;hl=fa&amp;start=4&amp;sig2=A1p1LEd3M8bi1FxSjNx40w&amp;itbs=1&amp;tbnid=WLF8h5egYnDQ5M:&amp;tbnh=119&amp;tbnw=135&amp;prev=/images%3Fq%3Dlibrary%26hl%3Dfa%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&amp;ei=z0qGS4fyHYz-_AaP8ZjQDw"></a></p> text/html 2017-04-15T13:30:31+01:00 adel-ashkboos.mihanblog.com عادل اشکبوس کانال گروه عربی دفتر تألیف http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1391 <div><a href="https://t.me/ketabearabi" target="_blank" title="">ketabearabi@<div></div></a></div><div><br></div> text/html 2017-01-18T01:58:48+01:00 adel-ashkboos.mihanblog.com عادل اشکبوس دانلود کتاب منیة المرید http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1390 <a href="http://s6.picofile.com/file/8231900168/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AF.pdf.html" target="_blank" title="منیة المرید"><font size="3">بارگذاری کتاب منیة المرید شهید ثانی</font></a> text/html 2016-10-29T17:16:28+01:00 adel-ashkboos.mihanblog.com عادل اشکبوس اصلاحات تایپی عربی دهم http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1389 text/html 2016-07-12T13:47:40+01:00 adel-ashkboos.mihanblog.com عادل اشکبوس دانلود عربی دهم http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1387 <a href="http://www.chap.sch.ir/books/4244" target="_blank" title="">دانلود عربی دهم علوم انسانی</a><div><br></div><div>http://www.chap.sch.ir/books/4244</div> text/html 2016-07-12T13:43:41+01:00 adel-ashkboos.mihanblog.com عادل اشکبوس دانلود عربی دهم http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1386 <a href="http://www.chap.sch.ir/books/4243" target="_blank" title="">عربی زبان قرآن (1)</a><div><br></div><div>http://www.chap.sch.ir/books/4243</div> text/html 2016-05-02T22:56:55+01:00 adel-ashkboos.mihanblog.com عادل اشکبوس دانلود عربی دهم رشته فنی حرفه ای كاردانش ریاضی و تجربی http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1385 <a href="http://www.talif.sch.ir/index.php?page_id=252" target="_blank" title="دانلود عربی دهم عمومی">دانلود عربی زبان قرآن 1 پایه دهم<div>عربی رشته های كاردانش فنی و حرفه ای ریاضی و تجربی</div></a> text/html 2016-04-13T10:09:28+01:00 adel-ashkboos.mihanblog.com عادل اشکبوس دانلود عربی دهم http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1383 کتاب عربی دهم رشته ادبیات و علوم انسانی روی سامانه زیر هست:<div><br><div><div><a href="http://arabic-dept.talif.sch.ir/index.php?page_id=114" target="_blank" title="عربی دهم انسانی"><div><div>http://arabic-dept.talif.sch.ir/index.php?page_id=114</div></div><div></div></a></div></div><div><br></div> </div> text/html 2016-03-04T00:12:30+01:00 adel-ashkboos.mihanblog.com عادل اشکبوس آیا غذا در عربی به معنی ادرار شتر است ؟ http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/419 <p style="font-size: small;"><br></p> text/html 2016-03-02T09:20:55+01:00 adel-ashkboos.mihanblog.com عادل اشکبوس ریشه واژه جَواهِر در فارسی مُجَوهرات در عربی و jewelدر انگلیسی http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/403 <p align="center"><a id="apf3" href="http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.vedantia.com/wp-content/uploads/2009/06/ant-jewelry.jpg&amp;imgrefurl=http://www.vedantia.com/general-notes-about-jewelry/&amp;usg=__Wirv9bmezKKcrKygoi_pDHPrpuo=&amp;h=330&amp;w=400&amp;sz=36&amp;hl=fa&amp;start=24&amp;zoom=1&amp;um=1&amp;itbs=1&amp;tbnid=B_2t6kjei75odM:&amp;tbnh=102&amp;tbnw=124&amp;prev=/images%3Fq%3DJEWELRY%26start%3D20%26tbnid%3DWe0i97DjBrLMSM:%26tbnh%3D0%26tbnw%3D0%26um%3D1%26hl%3Dfa%26lr%3D%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1"></a><a href="http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.mobin-group.com/image/reg/images/433ngwmc3_resize.jpg&amp;imgrefurl=http://www.nima1989.pib.ir/&amp;usg=__BcRIndjrKelw_gQc1qj-zDUf868=&amp;h=330&amp;w=330&amp;sz=25&amp;hl=fa&amp;start=114&amp;zoom=1&amp;um=1&amp;itbs=1&amp;tbnid=0WfG4o-EvhInEM:&amp;tbnh=119&amp;tbnw=119&amp;prev=/images%3Fq%3D%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA%26start%3D100%26um%3D1%26hl%3Dfa%26lr%3D%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1"></a>&nbsp;<img src="https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTBWWa6ZIn4-8YsMH8gqGx1GHc7bXFO0hR501UW8819xE_6SVHOHA"></p>