نام شناسی و ریشه واژه ها *پژوهشگر در زمینه ریشه یابی نامها و واژه ها http://adel-ashkboos.mihanblog.com 2017-08-22T07:01:55+01:00 text/html 2017-07-31T16:27:53+01:00 adel-ashkboos.mihanblog.com عادل اشکبوس دانلود عربی 11 انسانی http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1395 <a href="http://www.chap.sch.ir/category/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87/%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%85" target="_blank" title="عربی زبان قرآن (2)">عربی 11 ا</a>نسانی اینجا کلیک کنید. text/html 2017-07-26T18:31:53+01:00 adel-ashkboos.mihanblog.com عادل اشکبوس کانال دبیران عربی http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1394 <div style="text-align: center;"><a href="https://t.me/ketabearabi" target="_blank" title="کانال دبیران عربی سراسر کشور">اینجا کلیک کنید.</a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">https://t.me/ketabearabi</div> text/html 2017-07-05T07:33:44+01:00 adel-ashkboos.mihanblog.com عادل اشکبوس معنای قاجار http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1393 text/html 2017-07-04T15:22:10+01:00 adel-ashkboos.mihanblog.com عادل اشکبوس ریشۀ وزیر http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1392 وزیر معرَّب یعنی عربی شدۀ ویچیر است. ویچیر واژه ای به زبان پهلوی است. در فرهنگ فارسی عمید نیز به این مطلب اشاره شده است.&nbsp;<div>در ترجمه قرآن خسروشاهی نیز وزیر معرب ویچیر اعلام شده است.</div> text/html 2017-06-13T14:31:42+01:00 adel-ashkboos.mihanblog.com عادل اشکبوس - چگونه بدانیم کدام واژه ریشه عربی و کدام ریشه پارسی دارد؟ http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/41 <p align="center"><a id="apf3" href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://psychservices.ucsd.edu/self_help_library_web/self_help_library_images/self_help_library_home.jpg&amp;imgrefurl=http://psychservices.ucsd.edu/self_help_library_web/self_help_library_home.html&amp;usg=__bu8y50xbGFoAstkwNjvBBLMpu6E=&amp;h=530&amp;w=600&amp;sz=52&amp;hl=fa&amp;start=4&amp;sig2=A1p1LEd3M8bi1FxSjNx40w&amp;itbs=1&amp;tbnid=WLF8h5egYnDQ5M:&amp;tbnh=119&amp;tbnw=135&amp;prev=/images%3Fq%3Dlibrary%26hl%3Dfa%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&amp;ei=z0qGS4fyHYz-_AaP8ZjQDw"></a><font size="3" face="courier new,courier,monospace"><strong>پیش از خواندن این نوشته یادآور می شوم که همه زبانهای جهان با هم داد و ستد واژگانی داشته اند و دارند و خواهند داشت.&nbsp;</strong></font></p><p align="center"><font size="3" face="courier new,courier,monospace"><strong>شاید تنها زبانهای مرده باشند که چنین چیزی در آنها رخ نداده باشد.&nbsp;</strong></font></p><p align="center"><font size="3" face="courier new,courier,monospace"><strong>وجود واژگان عربی در فارسی طبیعی است همان گونه که در عربی نیز صدها واژه پارسی هست.</strong></font><a id="apf3" href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://psychservices.ucsd.edu/self_help_library_web/self_help_library_images/self_help_library_home.jpg&amp;imgrefurl=http://psychservices.ucsd.edu/self_help_library_web/self_help_library_home.html&amp;usg=__bu8y50xbGFoAstkwNjvBBLMpu6E=&amp;h=530&amp;w=600&amp;sz=52&amp;hl=fa&amp;start=4&amp;sig2=A1p1LEd3M8bi1FxSjNx40w&amp;itbs=1&amp;tbnid=WLF8h5egYnDQ5M:&amp;tbnh=119&amp;tbnw=135&amp;prev=/images%3Fq%3Dlibrary%26hl%3Dfa%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&amp;ei=z0qGS4fyHYz-_AaP8ZjQDw"></a></p> text/html 2017-01-18T05:28:48+01:00 adel-ashkboos.mihanblog.com عادل اشکبوس دانلود کتاب منیة المرید http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1390 <a href="http://s6.picofile.com/file/8231900168/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AF.pdf.html" target="_blank" title="منیة المرید"><font size="3">بارگذاری کتاب منیة المرید شهید ثانی</font></a> text/html 2016-10-29T20:46:28+01:00 adel-ashkboos.mihanblog.com عادل اشکبوس اصلاحات تایپی عربی دهم http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1389 text/html 2016-07-12T18:17:40+01:00 adel-ashkboos.mihanblog.com عادل اشکبوس دانلود عربی دهم http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1387 <a href="http://www.chap.sch.ir/books/4244" target="_blank" title="">دانلود عربی دهم علوم انسانی</a><div><br></div><div>http://www.chap.sch.ir/books/4244</div> text/html 2016-07-12T18:13:41+01:00 adel-ashkboos.mihanblog.com عادل اشکبوس دانلود عربی دهم http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1386 <a href="http://www.chap.sch.ir/books/4243" target="_blank" title="">عربی زبان قرآن (1)</a><div><br></div><div>http://www.chap.sch.ir/books/4243</div> text/html 2016-05-03T03:26:55+01:00 adel-ashkboos.mihanblog.com عادل اشکبوس دانلود عربی دهم رشته فنی حرفه ای كاردانش ریاضی و تجربی http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1385 <a href="http://www.talif.sch.ir/index.php?page_id=252" target="_blank" title="دانلود عربی دهم عمومی">دانلود عربی زبان قرآن 1 پایه دهم<div>عربی رشته های كاردانش فنی و حرفه ای ریاضی و تجربی</div></a>