نام شناسی و ریشه واژه ها *پژوهشگر در زمینه ریشه یابی نامها و واژه ها tag:http://adel-ashkboos.mihanblog.com 2018-09-23T10:24:43+01:00 mihanblog.com ریشه واژه دروغ 2018-03-09T07:30:57+01:00 2018-03-09T07:30:57+01:00 tag:http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1399 عادل اشکبوس دروغ از ریشه (دو + روغ) است. دو که همان عدد دو است. روغ یا رُغ نیز همان رُخ است. رُخ یا رُخسار به معنای چهره است. دو روغ یعنی دو چهره. روغ به رُغ، رُخ و روی و رو تبدیل شده است.دروغگو کسی است که دو چهره دارد. دروغگو کسی است که دو چهره دارد.]]> ریشه واژه های "مرد ، زن ، پسر ، دختـر، پدر ، مادر "در فارسی و عربی 2018-03-06T08:36:16+01:00 2018-03-06T08:36:16+01:00 tag:http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/562 عادل اشکبوس    

]]>
آیا غذا در عربی به معنی ادرار شتر است ؟ 2018-03-05T03:42:30+01:00 2018-03-05T03:42:30+01:00 tag:http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/419 عادل اشکبوس

]]>
ریشه واژه جَواهِر در فارسی مُجَوهرات در عربی و jewelدر انگلیسی 2018-03-03T12:50:55+01:00 2018-03-03T12:50:55+01:00 tag:http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/403 عادل اشکبوس    

]]>
گوسفند ( گـُو + سِپَنت ) : گوسفند یعنی :حیوان مقدس {زیرا زرتشت را از مرگ نجات داد.} 2018-02-28T07:31:59+01:00 2018-02-28T07:31:59+01:00 tag:http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/395 عادل اشکبوس  

 

]]>