نام شناسی و ریشه واژه ها *پژوهشگر در زمینه ریشه یابی نامها و واژه ها tag:http://adel-ashkboos.mihanblog.com 2017-09-25T23:22:31+01:00 mihanblog.com اشکالات تایپی عربی یازدهم 2017-09-25T15:41:59+01:00 2017-09-25T15:41:59+01:00 tag:http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1396 عادل اشکبوس https://t.me/ketabearabi https://t.me/ketabearabi ]]> دانلود عربی 11 انسانی 2017-07-31T11:57:53+01:00 2017-07-31T11:57:53+01:00 tag:http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1395 عادل اشکبوس عربی 11 انسانی اینجا کلیک کنید. عربی 11 انسانی اینجا کلیک کنید.]]> کانال دبیران عربی 2017-07-26T14:01:53+01:00 2017-07-26T14:01:53+01:00 tag:http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1394 عادل اشکبوس اینجا کلیک کنید.https://t.me/ketabearabi اینجا کلیک کنید.

https://t.me/ketabearabi
]]>
معنای قاجار 2017-07-05T03:03:44+01:00 2017-07-05T03:03:44+01:00 tag:http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1393 عادل اشکبوس ریشۀ وزیر 2017-07-04T10:52:10+01:00 2017-07-04T10:52:10+01:00 tag:http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1392 عادل اشکبوس وزیر معرَّب یعنی عربی شدۀ ویچیر است. ویچیر واژه ای به زبان پهلوی است. در فرهنگ فارسی عمید نیز به این مطلب اشاره شده است. در ترجمه قرآن خسروشاهی نیز وزیر معرب ویچیر اعلام شده است. در ترجمه قرآن خسروشاهی نیز وزیر معرب ویچیر اعلام شده است.]]>