سهراب،سور،سُرخ ، سهرورد ، چهارشنبه سوری ، سور دادن ، سرخ کردن و... همه ی این کلمات  از ریشه (سُخـر) به معنی رنگ قرمز  می باشند .

تلفظ (سُخر) دشوار است و تبدیل به سرخ ،سور  و  سُهر  شده است .  سهراب یعنی سرخ روی . تهمینه مادر سهراب و همسر رستم زال او را چنین نامید زیرا سرخ روی بود . سهرورد یعنی جایی که گل سرخ دارد.

رنگ سرخ رنگ شادی و جشن است و سور دادن از این روی اینگونه نامیده شده است . عادل اشکبوس. دانش نامه نام ها و واژه ها