عادل اشکبوس چهارشنبه 1389/05/27 ساعت 16 و 04 دقیقه و 30 ثانیه نظرات ()
گونه ای از واژه "مهر" در زبانهای ایران .میترا را می توان خورشید و یا  مهربانی معنی کرد.