عادل اشکبوس شنبه 1388/12/8 ساعت 15 و 42 دقیقه و 16 ثانیه نظرات ()

علیاء یک نام دخترانه دارای ریشه عربی است . علیاء یعنی قله کوهی که به دیگر کوه ها مُشرِف باشد .همچنین علیاء به بلندترین نقطه هر چیزی گفته می شود . اما الیا ، ایلیا  نام دیگری است و نباید با علیاء اشتباه گرفت . اِلیا ( ایلیا) نام بیت المقدس است .ایلیا به معنی خدای خدایان و واژه ای عِـبری است. برخی بر این باورند که ایلیا نام سریانی حضرت علی است . علیاء بر وزن فـَعلاء است . حـَسْناء نیز همانند عَلیاء بر وزن فَعلاء است . حسناء به معنای نیکو و زیبا است .

به ادامه مطلب مراجعه کنید .

ایلیا ایلیا. (اِخ ) نام شهریست که ایلیای پیغمبر منسوب به آن شهرست . (برهان ).
ایلیا ایلیا. (اِخ ) نام بیت المقدس است . (برهان ) (آنندراج ) (غیاث ). اورشلیم و آن از شهرهای فلسطین است . (مفاتیح ). الیا. الیاء. ایلیاء
ایلیا ایلیا. (اِخ ) نام یکی از پیغمبران بنی اسرائیل است .
ایلیا ایلیا. (اِخ ) لغت سریانی باشد. نام امیرالمؤمنین علیه السلام است . (برهان ) (از آنندراج ) (از غیاث اللغات ). نام امیرالمؤمنین علی
ایلیا ایلیا. (اِخ ) به عبری به معنی خدا خدای . (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). رجوع به الیاس و دائرةالمعارف فارسی شود.
ایلیا

ایلیا. (اِخ ) بعضی گویند نام اصلی خضرعلیه السلام است . (برهان ) (غیاث ) (آنندراج ). ایلیابن ملکان نام حضرت خضر علیه السلام

الیا ، ایلیا در فرهنگ  لسان العرب :

والعَلْیاءُ رأْسُ الجَبَل، وفی التهذیب: رأْسُ كلّ جَبَلٍ مشرفٍ، وقیل: كلُّ ما عَلا من الشیءِ؛ قال زهیر: تَبَصَّرْ خَلِیلی، هَلْ تَرَى من ظَعائِنٍ تَحَمَّلْنَ بالعَلْیاءِ، من فوقِ جُرْثُم؟ والعَلْیاءُ: السماءُ اسمٌ لها، ولیس بصفةٍ، وأَصله الواو إِلا أَنه شَذَّ.
والسَّموات العُلَى: جمع السماء العُلْیا، والثَّنایا العلْیا والثَّنایا السُّفْلى. یقال للجماعة: عُلْیَا وسُفْلَى، لتأْنیث الجماعة؛ ومنه قوله تعالى: لِنُرِیَكَ من آیاتنا الكُبْرَى، ولم یقل الكُبَر، وهو بمنزلة الأَسماء الحُسْنَى، وبمنزلة قوله تعالى: ولیَ فیها مآرِبُ أُخرى.
والعَلْیاءُ
كل مكانٍ مُشْرِفٍ؛ وفی شعر العباس یمدَح النّبی،صلى الله علیه وسلم: حتى احْتَوَى بیتُك المُهَیْمِنُ مِنْ خِنْدِفَ عَلْیَاءَ، تَحتَها النُّطُقُ قال: عَلیاء اسمُ المكان المرتَفعِ كالیفاعِ، ولیست بتأْنیثِ الأَعْلَى لأَنها جاءت منكرَّة، وفَعْلاءُ أَفْعَل یلزَمها التعریف.