بهار  در اصل بَــه + آر است به معنی آورنده بهترین ها .واژه « به » در بهمن  و  بهرام نیز وجود دارد .

 تابستان یعنی زمان اوج تابیدن خورشید به طبیعت .( تاب + ستان )

 پاییز احتمالاً پای ریز  یا چیزی مانند همین واژه باشد که برگ ها در پای درختان می ریزند .

 زمستان یعنی سردستان . زِم و زَم و سِم و شِم پیشوندهای به معنای سرد هستند. زم در واژه هایی چون زمستان( سرماستان ) و زمین( یخ بسته ) و زمهریر( جای سرد دوزخ) یافت می شود .سم در سمیرم شهر خنک استان اصفهان. شم در شمران یا شمیران که به معنی دامنه سرد است و در برابر تهران ( دامنه گرم ) قرار دارد .

/نوشته : عادل اشکبوس