یوسُف یا یوسِف یک نام پسرانه دارای ریشه عبری است . این نام به صورت ژوزف ، جوزف ، یوزیپ و ... در زبان های دیگر نیز وارد شده است . در باره معنی آن هم اندیشی و یکسانی دیدگاه نیست .

یوسف به معنی او می افزاید می باشد . ( خداوند پسری دیگر به من می بخشد )

برخی یوسف را به معنی تأسف خورنده می دانند .

وقال الفراء: یوسُف ویوسِف ویؤسِف؛ ثلاث لغات، وحكى فیه الهمز أیضاً، وقرأ طلحة بن مصرف: (لقد كانَ فی یُؤْسِفَ) بالهمز وكسر السین. و تأسف: أی تلهف، وقال أحمد بن جواس: كان أبن المبارك یتأسَّف على سفیان الثوری ویقول: لِمَ لم أطرح نفسی بین یدی سفیان؛ ما كنت أصنع بفلانٍ وفلانٍ. والتركیب یدل على الفوت والتلهف وما أشبههما.

در قرآن به صورت یوسُف به کار رفته است .{یُوسُفُ أعْرِضْ عن هذا}