تبلیغات
نام شناسی و ریشه واژه ها - معنی نامهای ترکی دخترانه
نام شناسی و ریشه واژه ها
اگر كسانی كه نمی دانند خاموش باشند و نظری ندهند؛ هیچ اختلافی پدید نمی آید.
حرف الف تا ی


آچالیا:          نام گلی است
آچقین گول :  گل شکفته شده
آچیق گول :    غنچه یا گل شکفته شده
آدیگول :          نام مانندگل ، معادل گُلنام در فارسی
آسلیم :         مفید،دارای خیر
آغان :           شهاب آسمانی، زبانه آتش
آغ بنیز:          سفید چهره /در آذری رایج نیست
آغجاقیز:        دخترسپید روی

آغجاگول :     همچو گل سفید
آک ایپک :      ابریشم سفید
آک چیچَک :    گل سپید
آکچین :        پاکدامن،آبرومند

 آک ییلدیز:      ستاره درخشان( اولدوز نیز به معنی ستاره است.)

آلا گؤز:             چشم درشت و آبی رنگ / معادل شَهلاء  در عربی
آلانور :              نور درخشان،برّاق
آلتینای :                 ماه زرین
آلتینلی :                     زرین
آلتین یار :                 یار طلایی
آل چیچک :              گل سرخ
آچیق گون :               روز صاف و روشن
آغجا :                 سفید روی
آک بوداک :           شاخه درختی که سپید رنگ است، بوته سفید

آکمان :                سفید، بی گناه
آلتین :              طلا / در آذری رایج نیست. در آذری قِزِل به معنی طلا است .
آل کیم :             رنگین کمان
آلگون :               آفتاب سرخ
آلنار :                     انارسرخ
آمول:                   شکیبا،با ادب
آناک :                    خاطره،هدیه
آناگول :                    گل مادر(منظور ازگل فرزند دختر است)همچو گل
آنایار :                    یار مادر
آنداچ :                 خاطره ،یادگار
آنلیک :                  فهمیده،عقل
آنناک :                    یادگار،خاطره
آنی:                       خاطره،به یادآوردن 
آی بن :                  آفریده همچون ماه
آی بنیز:                  ماه روی / معادل ماهرخ در فارسی
آی پار :                      درخشنده همچو ماه
آیپارا :                      ماه نو، هلال ماه
آی پری :                    زیبا مانند ماه
آیتاج :                       تاج همچو ماه
آیتار :                         مژده دهنده/ معادل بشّار در عربی
آیتارشن :                   پیک شادی

آیجان :                       دختری که روانش به پاکی ماه است
آی چیچک :               گل آفتابگردان/ معادل گُل آفتاو در کردی جنوبی
آیدا :                          در ماه 

آیداشن :                     شادی در ماه
آیداگول :                          گل ماه
آیدان :                          از ماه آمده ، همانند ماه
آی دینچ :                      پابرجا چون ماه برّاق،درخشان
آی سِئو :                      دوست داشتنی مانند ماه
آیسان :                      مثل ماه / معادل مَهوَش و مَهسا در فارسی
آی سَل :                      پرتو مانند ماه
آی سَن :                       تو ماه هستی
آیسودا :                          ماه در آب
آی سون :                      هدیه ماه ، معادل مَهداد در فارسی
آی سونا :                    زیباروی متعلق به ماه

آی سوی :                          از نسل ماه
آی سین :                          مثل ماه  هستی
آیشان :                             شناخته شده چون  ماه
آیشن :                              مثل ماه صاف ودوست داشتنی
آی فَر :                               سفید مثل ماه
آی قاش :                          دارای ابروانی همچون هلال ماه
آی قیز:                                دختر ماه
آی گول :                        گل ماه،زیبا همانند ماه
آیلا :ن                        ور اطراف ماه/ معادل هاله
آیلار :                             ماه ها
آیلان :                            همراه ماه،شبیه به ماه
آیلین :                            هاله ماه
آیمان :                                  انسانِ ماه، زیبا چون ماه
آیمان :                           مثل ماه
آیناز :                              معادل مهناز
آی نور :                           نور ماه/ معادل مهشید در فارسی
آی نیسه : دختری که چون ماه زیبا باشد
ائتناز :نازکن/ معادل نازاره در کردی جنوبی
ائل آی :ماه ایل،زیباروی ایل
ائلبالی :شیرین وعسل ایل
ائل بَزَر : زیبا روی ایل
ائلتاج :تاج ایل ،مورد احترام  طایفه 

أ رکانا :آزاد
أرگم :نازنین من
أرگول :همانند گل
أرمغان :هدیه،تحفه
اود آنا :مادر آتش
اود دنیز: دریای آتش
اودشَن :شاد آتشین
اوروز:بخت ،خوشبخت،ماه روزه داری
اوستون :بهتر
اوسلو:صاحب کمال
اوغور :موفقیّت ،بخت
اوغورلو :فرخنده فال
اوکای :آفرین
اولدوز:ستاره
اولکَر:هفت ستاره خوشه پروین/ معادل ثریا در عربی
اولگون :رنگ آبی،به رنگ آب
اوماچ :امید،مقصد ،آرزو
اونای :شریف، نامدار
اونسال :بسیارمشهور
اونلو : پرآوازه،جذّاب
ایپَک : ابریشم/ معادل سُندُس و اِستَبرَق در عربی و فارسی
ایپک تن :دارای پیکری لطیف مثل ابریشم
ایزگی :باهوش و دادگر
ایشیلار : درخشنده ، روشنایی ها
ایشیلاک :تابنده،دارای درخشش
ایشین :پرتو
ایشین سو :درخشش آب
ایلدیر:روشنایی ،برق زدن ،درخشش
ایلک آی :ماه نو ،ماه هلال
ایلک ایز:اولین نشانه
ایلکناز:اولین ناز (اولین دختر خانواده )
ایلگی :مناسب،ارتباط ووابستگی،کنجکاوی
ایلمَن :وابسته به ایل وطایفه
اینجی :مروارید،بسیار تابنده
اٶز آیتان : شبیه به شفق
اٶز آیسان :مانند ماه/ معادل مهسا و مهوش در فارسی
اٶزبال : عسل اصل

اٶزبیل : باسواد ، فهمیده
اٶز پینار: آب حیات
اٶز جان : محبوب
اٶز دَش: کاملاً یکسان
اٶز گو :  ویژه
اٶزگونَش:نظیرخورشید
اٶزَل :چیره دست  ،مخصوص 

اٶزلَم :در شوق دیدار کسی یا چیزی بودن،حسرت،آرزو
اٶزن : توجه و اعتنای جدی
اٶزیورت :سرزمین مادری،میهن،ایل
اٶکه :تیزفهم ،باهوش
اٶگه : عاقل
اٶن ایز:اوّلین اثر،نخستین راه
اٶوگول : سزاوار ستایش
باخیش : نگاه
بادام گؤز :چشم بادامی

بال سان :شیرین همانند عسل،متعلق به عسل
باللی: شیرین ولذّت بخش همانند عسل
بایاز :دراصل بیاض است و ریشه عربی دارد .یعنی : سفید ، سفیدی
بَدیز:زیبا
بَگَنچ :خوشایند

بَلگَن :شایسته ،لایق ،سزاوار
بَلگَین :واضح،بارز

بَن شَن :من خوشبخت هستم ، من شادم/ در آذری رایج نیست 

بَن گول :گل  خالدار
بَنگین :دائمی ،جاویدان/ معادل آزرمیدخت در فارسی و خالدة در عربی 
بَن لی:دارای خال/ تقریباً معادل شَیماء یا شیما در عربی و فارسی
بَنیجه : جاودان و همیشگی/ معادل آزرمیدخت در فارسی و خالدة در عربی 

بیرجه :تک ،یگانه ،یکی
بیرسَن :آنکه یکی باشد،یکّه و تنها ، تو یکه و تنهایی
بیر گول :گل بی مثل ومانند
بیلگین :صاحب دانش

پارلا :بدرخش

پارلار :نور می افشاند ،می درخشد
پارلاش : درخشندگی
پارلاک :نورافشان ، تابناک
پَک اؤز :دارای صبر

پینار:چشمه ،چشمۀ جوشان آب
تئللی :دختری با گیسوان بلند

تئل نار:زیبارویی که موهایش درخشان چون آتش است
تئلناز:دختری با گیسوی ناز
تئل نور :دارای موهای شفاف و برّاق
تابراک :سرزنده ،زرنگ

تاتلی :بامزه

تاچلی:تاج بر سر
تارو :به حالت ظریف درآورنده
تاریم :چادر ،خانه
تان آک :سرخی افق

تان آل :نظیرشفق ، شگفت انگیز
تان زَر:طلای  شگفت انگیز
تان سو :خارق العاده ، شگفت انگیز
تان گول:گلی که صبح زود بشکفد ،گل صبحگاهی
تایسیز :بی همتا
تَرنیسه :دختر جوان وبا طراوت
تَک آی :ماه یگانه
تَکسین :یکی یکدانه/ معادل وحیده و فریده در عربی و فارسی 
تَگیر:ارزش 

َتن آی :همانند ماه
توپاز :نوعی سنگ وقیمتی  
تویقو(دویغو):احساس

توماقان :گل نیلوفر
جئیران/ جیران : غزال ،آهو
جان ایپک : دارای روان چون ابریشم
جان سِئل : زنده وجاندار
جان سونار:آن که جان فدای دوست کند.
جان سوی :از  تبار نیاکانی نیک
جان شَن : خوشبخت
جَرَن/جَران :آهوی ماده
چئچئن: برازنده وخوشایند
چاقیر : شاهین تیز پرواز

چیچک :شکوفه ، گل

چیچک ناز:نازنین همانند گل
چیلَک : توت فرنگی
چیم ناز : بسیار ناز کننده
خاتون:بانو

خانیم زَر: زر بانو

دادلی : خوشمزه ،بامزه
داغشَن : شادی کوهستان
دالغا:موج
دانشن :فجر شادی
دَنیز : دریا

دورا : قله کوه
دور تَکین : مانند مروارید ، دوست داشتنی
دوزگون : سالم
دوزلو: بانمک
دولقون : تمام و کامل
دویغو: قابلیت فهم

دیرلیک :آسایش ،آرامش وسازش

 دیکمَن: نوک ،قلۀ کوه
دیلَک: آرزو وخواسته 
دٶکمن : جذاب،برازنده و سزاوار
دٶنوش : برگشتن /به معنی پیشرفت هم می آید.

رشمه :روبانی برای زینت
َزرتکین :زر بانو
زَرخانیم :زربانو
زَرلی :زر پوش

 

ژاریک :درخشنده
ژالین : شعله
ژَمیس : میوه
سئچکین : شایان گزینش ،برگزیده
سئزال :دارای احساس  و فهم
سئزَر: قادر به درک
سئل شن :سیل شادی
سئلناز : سیل ناز  و کرشمه
سئودیم :علاقه مند شدم ،پسندیدم
سئوَر:دوست دارنده ،دوست داشتنی
سئوسای : احترام متقابل در عشق ورفیق
سئوشن : شادی را دوست بدار
سئوکال : دوست داشتنی باش و زندگی کن
سئوگی :احساس دوستی
سئوَن :دلباخته
سئوناز:دوستدار ناز
سئویل :دوست داشتنی ،شایستۀ دوست داشتن
سئویم :جذّاب
سئوین : خوشحال شدن
سئوینج :حس شادی
ساچلی :گیسوی بلند
ساچناز :دختری که گیسوان زیبایی دارد
سارین :ترانه
ساناز: بی همتا

سانای :محترم
سایا : یک رنگ وبی ریا
سایات : دارای نام و جاه
سایرا(سِهره یاسِیره ):آواز خواندن ،چه چه زدن  بلبل
سایراش:نجوا کردن ،زمزمه نمودن ،به آرامی آواز خواندن
سایراو : پرندۀ آوازه خوان ،بلبل
سای گول :گل محترم ،زیبارخساری که شایان احترام است.
سایلان: گرامی
سایلاو : نماینده  ،برگزیده
سایین : سزاوار احترام
سَرپیل : پاشیدن ،پراکنده گشتن ،جهیدن
سَرمین : باحیا ،آبرومند

سَلَن : آوای دلنشین
سولماز: دور از پژمردگی
سونا:قو،اُردک /برای وصف دختر زیبا به کار می رود.

 سونار: هدیه می کند
سونال: هدیه شده
سونای :آخرین شب طلوع ماه،بخشیده شده

سون گول: آخرین گل متولد شده از مادر (فرزند دختر)
سیبئل:قطرۀ باران ، خوشۀ گندم
شَن آی : ماه شادی بخش

شَنال : خوشحال

شَن ایز:علامت شادی بخش
شَن سَس:خوش آوا

شَن گول :گل مایه خوشبختی

شَن ناز:دختر نازنین و شادمان

شن یار : یارشاد

طرلان/طارلان/ ترلان / تارلان :بازشکاری

فَرآی: نورماه ،مایه زیبایی ماه
فولیا : گل نسرین ،نرگس زرد
قاراتئل :سیاه مو
قاراگیله :انگور سیاه دانه

قوتلوآی :ماه مقدّس و خوش یمن
قیز ناز:دختر ناز
قیزیل :سرخ ،طلا
قیزیل گول :گل سرخ(رُز)،گل محمدی
کاراک :مردمک چشم
کاواک:درخت تبریزی ،سپیدار
کایرا:نیکی کردن
کایران :چمن ،مکانی صاف ،میدان
کَپَنَک : پروانه
کَکلیک:کبک،پرنده کوهی
کَلَبَک:پروانه
کوتکو :ساده ، فروتن ، باادب
کونات : دلسوز و مهربان

کٶلگه :سایه
کؤنول :قلب ،دل  
گلین :عروس
گول آی :ماه گل
گول ایز:نشان گل

گول بَن : دارای خالی چون گل

گول بنیز:گل چهره

گول بوداق :شاخه گل ،بوته گل
گول تَک : گل کمیاب و تک

گول دَم : گل دم ، گل نفس

گولدَن : از گل ، گُلی

گولر : خنده رو و مهربان

گولرآی : ماه خنده رو

گول سئل :سیلی از گل
گول سئو:شیدای گُل
گول سئوَن :عاشق گل
گل سئوین :خندیدن ،رقص وخنده ،شاد شدن

گول سَرَن :پراکنده کننده گل
گولسون :همواره شاد

گول سوی :صاحب اصل ونسب مانند گل

گوللَر:گل ها
گوللو :آراسته با گل ،گلدار
گولوش :خنده

گولومسَر :همیشه خندان
گول یاز: گل بهاری  
گولین :مانند گل ،گلزار
گوموش : نقره
گون :خورشید،روز،  زمان
گون سئل :مانند خورشید
گونَش : خورشید
گون فَر :اشعه خورشید ،پرتو آفتاب
گونول : خواسته دل
گٶزده :پسندیده و خوشایند
گؤزَل : زیبا،بی عیب
گؤزَن : جذاب ، زیبا
گؤک سئل:آسمانی
گؤک سَن : آسمانی
گؤک من: دخترچشم آبی و بور با پوست سفید وموی زرد / معادل شَقراء در عربی
گؤی چَک : زیبا،دوست داشتنی

مارال : گوزن ماده

ماویش : دختر بوری که چشمانی به رنگ آبی روشن دارد
مایوک :غنچه ،گل نشکفته
مَلتَم :باد ساحلی ،مه
مورایپَک : نوعی پارچه مخمل ،ابریشم بنفش رنگ
مورتان : رنگ صورتی شفق  هنگام سپیده دم
مورگول : گل بنفش رنگ
مورَن : رود ،آب روان
مویان :خیر و ثواب

مین گول :هزار گُل
مین ناز : هزار ناز، دارای ناز

نارچیچک :گل انار
نارگول : گل انار
نارگیله : دانه های داخل انار
نارین :ظریف وباریک

نارین گول: گل یا شکوفه ظریف
نازلی: پر ناز و ادا

نورال :روشنایی

نورایشیک : بسیار درخشان
نورچین :سیل روشنایی ،درخشش نور
نوردان : آفریده از نور

نورسان : همچون نور
نورلان : نورانی شونده

نورمان :مثل نور

وارجان :دارای جان ، اهل دل

وَردا : برگرفته از واژه پهلوی « وَرتا» به معنای گل سرخ/ معادل زهره 
یئنی شن : جشن و شادی نو
یئنی گول :گل نوشکفته
یاراش :خوشایندی ،جذّابی
یاراشیق : دوست داشتنی ،زیباوجذاب

یارماکان :هدیه،ارمغان
یازباهار : فصل میان تابستان وزمستان،فصل پاییز
یازگول : گل تابستانی
یاشا :آفرین ،زنده باد
یاشار : زندگی کننده ،دارای عمری طولانی ،تندرست و سرزنده
یاشام : عمر،زندگی
یاشیق : خورشید،نور آفتاب
یاشیل :سبزرنگ،تروتازه
یاشین : آذرخش
یاغمور : باران،بارندگی
یالدیز:آراسته به آب طلا ونقره

یاناک :گونه ، لُپ
یورتسال:میهنی

یوردام :چالاکی ، ناز 

یوسما: نازنین ، عشوه گر
یوکسَل:برتر، اوج گیرنده ، دارای قیمت

 

نوع مطلب : معنی نامهای تُرکی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 1396/12/3 ساعت 12 و 58 دقیقه و 29 ثانیه
اون شرمین هستش نه سرمین اسم کردیه و نورمان هم همینطور مان یعنی به مانند اطلاعات غلط ندیدلطفا
دوشنبه 1396/09/20 ساعت 21 و 29 دقیقه و 54 ثانیه
اسم سارین اسمه پسره
چهارشنبه 1396/08/17 ساعت 22 و 25 دقیقه و 59 ثانیه
اگر بخواهید از این نوشتار بسیار بدست بیاورید، باید درخواست کنید
چنین روش هایی برای وبلاگ شما به دست آورد.
چهارشنبه 1396/08/10 ساعت 18 و 45 دقیقه و 30 ثانیه
در حال حاضر به نظر می رسد دروپال وبلاگ نویسی مورد علاقه است
پلت فرم موجود در حال حاضر (از آنچه خوانده ام) آیا این چیزی است که شما در وبلاگ خود استفاده می کنید؟
جمعه 1396/07/7 ساعت 17 و 44 دقیقه و 50 ثانیه
پریهان اسم ترکی به معنی ملکه ی مانند پری، ملکه ی زیبارو و نیکوکار
سه شنبه 1396/05/10 ساعت 02 و 49 دقیقه و 44 ثانیه
باسلام آنناک ترکی استانبولی میشه یا نه
دوشنبه 1396/04/12 ساعت 19 و 05 دقیقه و 25 ثانیه
کسی جواب منو نمیده
دوشنبه 1395/10/27 ساعت 19 و 03 دقیقه و 35 ثانیه
معنی نام پریهان چیست؟
دوشنبه 1395/08/10 ساعت 19 و 18 دقیقه و 22 ثانیه
معنی اسم آلارا
سه شنبه 1395/07/6 ساعت 11 و 30 دقیقه و 42 ثانیه
دوستان معنی اسم نیست آفرین چیه؟اسم ترکیه؟
پنجشنبه 1395/06/4 ساعت 23 و 45 دقیقه و 47 ثانیه
آیسان و آیهان
آیسان >>>مانند ماه (آی(ترکی) ماه و سان مانند(فارسی)
آی هان>>>> پادشاه ماه آی هان =آی خان
پنجشنبه 1395/06/4 ساعت 23 و 44 دقیقه و 56 ثانیه
آیسان و آیهان
آیسان >>>مانند ماه (آی(ترکی) ماه و سان مانند(فارسی)
آی هان>>>> پادشاه ماه آی هان =آی خان
پنجشنبه 1395/06/4 ساعت 23 و 40 دقیقه و 28 ثانیه
معنای اسم آی تکین>>>> مثل ماه است.
پنجشنبه 1395/03/27 ساعت 23 و 20 دقیقه و 50 ثانیه
سلام میخاستم بدونم آیتار معنی بشارت دهنده میده یا مژده دهنده ؟آخه اولی معنای معنوی داره و دوست دارم اسم معنای معنوی داشته باشه.میخام اسم بذام.راهنماییم کنین.بسیار ممنونم
جمعه 1395/03/14 ساعت 02 و 56 دقیقه و 03 ثانیه
سلام همیشه وار اولاسیز.
بیر سوالم وار؟ اودا بوده که آنیسا آده آناک دان گلیر؟یعنی معنیسی خاطره اولور؟
یکشنبه 1395/03/9 ساعت 06 و 30 دقیقه و 26 ثانیه
ایزل
شنبه 1395/03/1 ساعت 17 و 15 دقیقه و 42 ثانیه
اوا خفه شو اینا اسم ترکیه
جمعه 1395/02/31 ساعت 01 و 30 دقیقه و 24 ثانیه
سلام چرااشیم که اسم دختر ودرزبان ترکمانان است عربی میگنند
جمعه 1395/01/20 ساعت 21 و 00 دقیقه و 09 ثانیه
سلام.. ممنون از وبلاگ خودتون
خواستم بدونم معنی اسم فریحا چیه؟؟
سه شنبه 1394/12/18 ساعت 22 و 07 دقیقه و 00 ثانیه
اوا خفه شو اینا اسم ترکیه
دوشنبه 1394/12/17 ساعت 14 و 13 دقیقه و 26 ثانیه
سلام معنی اسم دختر یارن چی هست؟؟؟؟
دوشنبه 1394/11/26 ساعت 16 و 28 دقیقه و 24 ثانیه
نیلسو = آب (رود) نیل
دوشنبه 1394/11/26 ساعت 16 و 17 دقیقه و 27 ثانیه
آدا = جزیره
جمعه 1394/11/23 ساعت 15 و 52 دقیقه و 45 ثانیه
جواب ب دوست خوبم عسل خانم و آقا امید ؛
آی( ماه) تکین (شبیه، سان ).
امید جان، "اولدوز " یا همان " ییلدیز " ترکی باستان ب معنی ستاره هس ک اصلن ریشه ایرانی نداره و ریشه و اصالت تورکی داره.،،،، ما تورک های تبریز قبل اینکه ایرانی باشیم اصالت تورک داریم + ارادت
دوشنبه 1394/10/28 ساعت 21 و 52 دقیقه و 06 ثانیه
معنی اسم ملیس چیه melis
دوشنبه 1394/10/28 ساعت 07 و 01 دقیقه و 37 ثانیه
سلام،

اسم " آدا " به چه معنی هست؟؟
دوشنبه 1394/10/28 ساعت 07 و 00 دقیقه و 59 ثانیه
سلام،

اسم " آدا " به چه معنی هست؟؟
شنبه 1394/09/21 ساعت 21 و 28 دقیقه و 35 ثانیه
دوست عزیزی ک در مورد سونل پرسیدی
سون ال ینی آخرین ایل و طایفه
سون ینی آخرین
سه شنبه 1394/09/17 ساعت 17 و 48 دقیقه و 36 ثانیه
اوا خفه شو اینا اسم ترکیه
پنجشنبه 1394/09/5 ساعت 19 و 21 دقیقه و 26 ثانیه
معنی اسم نیلسو چیست
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


*پژوهشگر در زمینه ریشه یابی نامها و واژه ها

مدیر وبلاگ : عادل اشکبوس
نظرسنجی
آگاهی ها و نگاشته های این تارنما از نگاه شما چگونه می باشد ؟


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شمارنده سایت