تبلیغات
نام شناسی و ریشه واژه ها - واژه های دارای ریشه فارسی در قرآن و نیز در عربی
نام شناسی و ریشه واژه ها
اگر كسانی كه نمی دانند خاموش باشند و نظری ندهند؛ هیچ اختلافی پدید نمی آید.

پیش از اسلام این واژه های پارسی بود که به زبان عربی می رفت اما پس از اسلام برعکس شد .بودن واژه های دارای ریشه فارسی ، قِبطی ، حبشی ، یونانی ، سُریانی ، عِبری ، ترکی ،انگلیسی ، فرانسه در زبان عربی امری کاملاً اثبات شده است و هیچ زبانی وجود ندارد که واژه ستانی نکرده باشد .

ولی زبان عربی یک زیبایی دارد که در بسیاری از زبان ها   نیست و آن این است که در واژه ستانی واژه های برگرفته را مُـعّــرَّب کرده یعنی به وزن و قالب شناخته شده عربی برده است و از آن کلمات جدید ساخته است . مثل اندازه که آن را هندسة کرده و مثل کنده یا کَندَک  که خندق شده و مثل مُـزَرکَش یعنی به زر کشیده ( پارچه زربفت) و کِشوانیة در زیارتگاههای شیعیان در  عراق یعنی کفشداری یا کفشبانی  و مثل پردیس ( فردوس) و حتی واژه های غربی را زبان عربی بسیار زیبا و هنرمندانه  دگرگون می سازد مانند مُبَستَر : پاستوریزه ، تَلفَنَ : تلفن زد. معادل اِتَّصَلَ هاتّفیاً . این دست بردن در واژه ها موجب شده کمتر کسی به فارسی بودن این کلمات شک کند.البته اینها واژه های قرآنی نبودند که مثال زدم .کمی پایین تر به مثال های قرآنی می رسیم. 

همه زبان ها چنین هستند .برای نمونه  نیمی از واژگان زبان انگلیسی از فرانسه و آلمانی است .از آنجاکه ایران پیش از اسلام یک امپراتوری و یکی از دو ابرقدرت جهان بود پس طبیعی است که واژگان بسیاری بنابه همسایگی ایرانیان و عرب ها از پارسی به عربی برود و با نزول قرآن به زبان عربی این کلمات از پیش در عربی فصیح وجود داشت .

برخی از پژوهشگران چه قرآن شناسان و چه زبان شناسانی همچون طبرى، امام شافعى، ابوعبیده معمر بن مـثـنـى، قـاضـى ابـوبكر باقلانى و ابن فارس،  بودن واژگان غیر عربی در قرآن را دروغ دانسته اند .استناد ایشان به آیاتی است كه در آنها، سخن از فرو فرستادن قرآن به زبان عربی مبین است. ( یوسف، 2؛ نحل، 103، شعراء، 195، فصلت، 44 ). "امـا باورکنندگان  بودن واژگان غیر عربى در قرآن بر این باورند كه بودن چند واژه غیر عربى، قرآن را از صفت عربى نمى اندازد. چنانكه قصیده و غزل فارسى هم با آنكه واژه های عربى بسیارى دارد، ولى این واژگان عربى اش، آن را غیر فارسى نمى گرداند. و امروزه زبان شناسان همه پیرو این نظریه اند و برآنند كه هیچ زبانى از زبان هاى زنده و حتى مهجور جهان نیست كه در آن كم یا بیش واژگان دخیل از زبان دیگر وجود نداشته باشد. سیوطى در المهذب 140 واژه قرآنى را معرب - یعنى غیر عربى الاصل كه سپس عربى شده است - شمرده است.

برخى از واژه های فارسى كه در قرآن آمده عبارتند از:
استبرق :(كهف، 31; انسان، 21)عربی شده ی اِستَبرگ یا سِتَبرَگ :ابریشم ضخیم
سِجّیل:   (هود، 82، حجر، 74) عربی شده ی سَنگ گِل
مقالید:    (زمر، 62; شورى، 12)جمع مقلاد  که از ریشه ی کلید است
اباریق:    (واقعه، 18) جمع اِبریق که عربی شده ی آبریز به معنی پارچ است .
تنّور;         (هود، 40) برخی آن را سُریانی می دانند .
جهنم;      (77 مرتبه در قرآن آمده است) عربی شده ی گهنام است .
دینار;       (آل عمران، 57) برخی آن را یونانی می دانند .
زنجبیل:    (انسان، 17)

جُناح          ( 25 بار در قرآن رفته است. از جمله بقره , 158 ).عربی شده ی گناه است .

----------------         ---------------

كلماتى که به گفته ی جلال الدین سیوطى در اتقان فارسی هستند  عبارت است از :
«أباریق » ، «بِیَع » ، «تَنُّور» ، «جهنّم » ، «دینار» ، «الرَّس » ، «زَنْجَبیل » ،   «سجّیل» ، «سُرادِق » ، «سندس » ، «قُفل» ، «كافور» ، «كنز» ، «مِسك » ، «مَقَالید» ، «یاقوت » .

--------------            ---------------

 الاریكة
[ كه تنهاجمع آن به صورت الارائك، 5 بار در قرآن به كار رفته است: از جمله در كهف، 31 ].
ادى شیر ( در الالفاظ الفارسیة المعربة، ص 9 ) آن را معرب اورنگ فارسى مى داند. كه خود تلفظى از آورند است. جفرى مى نویسد كه به نظر نمى رسد كه این سخن درست باشد. اما آن را دارای ریشه ی فارسی می داند.

-------------            -------------


برزخ
[ 3 بار در قرآن به كار رفته است، از جمله در المؤمنون , 100 ] ادى شیر آن را عربی شده ی پرزك فارسى مى داند , و آرتور جفرى نظر او را نمی پذیرد. و بر این باور است كه برزخ ( یعنى مانع یا فاصله میان دو چیز ) و گونه ای از فرسخ است كه همان پرسنگ یا فرسنگ فارسى است ( واژه هاى دخیل، ص 139 ).

 اما ویدن گرن در شرحی كه بر این واژه نوشته است  نظر جفرى را به دلایل زبان شناختى رد كـرده و این واژه را مركب از برز + اخو كه بخش نخست آن به معناى بلند و بخش دومش از ریشه آهو به معناى هستى استمی داند . پس برزخ به معناى هستى برتر است در مقابل دوزخ كه به معناى هستى بد مى باشد، و بهشت به معناى هستى برین ( واژه هاى دخیل، ص 36 ).

------------         -------------------

زور
[ این كلمه چهار بار در قرآن به كار رفته است. از جمله : حج , 30 ].
جوالیقى آن را به معناى نیرو و معرب از فارسى مى داند. ( المعرب , ص 165 ). ادى شیر نیز بر همین سخن . باور است . ( الالفاظ الفارسیة المعربة , ص 82 ). اما در فـارسـى زور بـه معناى دروغ و باطل آمده است . واژه زور نه تنها در پهلوى به صورت ساده زور بـه مـعـنـاى دروغ و بـاطل و افسانه آمده , بلكه در تركیبهایى مانند زورگوكاسیه به معناى گواهى دروغ , و در پازند به معناى زور و به معناى دروغ نیز به كار رفته است . و گذشته از آن , در فارسى باستان , در سنگ نبشته بیستون هم آمده است . شاید هم این واژه مستقیما از فارسى میانه وارد زبان عربى شده باشد. ( واژه هاى دخیل , ص 240 ).  در قرآن این کلمه , یك بارآن  هم در مورد شهادت به كار رفته است : و الذین لا یشهدون الزور ( فرقان , 72 ) ( و كسانى كه شهادت ناحق نمى دهند ).

------------------          ----------------

زمهریر
[ در قرآن فقط یك بار , در سوره انسان , آیه 13 به كار رفته است ].

محمد على امام شوشترى در مورد زَمهَریر می نویسد  : لغت زم به معنى سرما در تركیبات فارسى بسیار آمده است . از جـمـلـه در لفظ : زمستان و سمیرم و سمیران ( نام كوهى بوده در شمال بندر سیراف قدیم ) و شمیران و دیگرها دیده مى شود.

-------------- ----------------

زرابى
[ در قرآن فقط یك بار در سوره غاشیه , آیه 16 , به كار رفته است .]
یعنى فرشهاى با شکوه . ادى شـیـر آن را عربی شده ی زرآب فارسى مى داند و مى نویسد كه فرانكل آن را معرب از زیرپا مى داند ( الالفاظ الفارسیة المعربة , ص 77 ). آرتور جفرى مى نویسد كه فرانكل آن را سریانى مى داند ولى از قول هوفمان آن را برگرفته از زیرپا ى فارسى مى داند .

----------------          -----------

زبانیة
[ فقط یك بار در سوره علق , آیه 18 به كار رفته است ].
ادى شیر مى نویسد : به نظر من واحد آن زبانى است و معناى آن جهنمى است و منسوب به زبانه فارسى به معناى لهیب است . ( الالفاظ الفارسیة المعربة , ص 77 ). آرتـور جـفـرى نظر ادى شیر را نقل مى كند و مى افزاید كه زبانه خود از واژه پهلوى زبان به معنى زبان گرفته شده است . اما در پایان نظر او را تایید نمى كند , و این واژه را سریانى مى داند. ( واژه هاى دخیل , ص 230 ).
-------------------------          -------------------

رزق
[ در قرآن بارها به صورت اسم و فعل و با مشتقات دیگرى چون رازق و رزاق به كار رفته است ].
ادى شیر مى نویسد : تعریب روزى است كه خود منسوب به روز است . ( الالفاظ الفارسیة المعربة , ص 72 ). آرتـور جـفـرى مى نویسد : دانشمندان غربى از خیلى پیش , این واژه را , واژه اى دخیل و قرضى دانسته اند كه از اصلى ایرانى گرفته شده و از طریق زبان آرامى وارد زبان عربى شده است . در پهلوى روچیك به معناى روزى و نان روزانه است . ( واژه هاى دخیل , ص 223 ).
------------------                ---------------------

جند
[ 21 بار به صورت مفرد و جمع ( جنود ) در قرآن به كار رفته است. از جمله : یس , 38 ].
آرتـور جفرى مى نویسد : امكان دارد كه این واژه از اصل ایرانى خود [ گند در پهلوى ] مستقیما به زبان عربى رفته باشد. اما احتمال بیشتر آن است كه این كار از طریق زبان آرامى انجام گرفته باشد. ( واژه هاى دخیل , 171 ـ 172 ). واژه ی جُندی در عربی به معنی سرباز از گُند در زبانهلی ایرانی گرفته شده در شاهنامه گُنآوران به معنی دلاوران است . در زبان کردی هنوز واژه ی گُند ( به حذف دال ) به معنی تخم (بیضه مرد)به کار می رود .

--------------       ------------------

تنور

 2 بار در قرآن به كار رفته است، از جمله: هود، 40

جوالیقى آن را فارسى معرب مى داند ( المعرب، ص 84 ) سیوطى هم مى نویسد كه جوالیقى و ثعالبى [ در فقه اللغة، ص 316 ] بر این باورند كه فارسى معرب است ( اتقان، 2/131؛ المهذب، ص 50 ). اَدى شیر چنین مدخلى در كتابش ندارد. آرتـور جـفـرى از قول مزهر سیوطى و معرب جوالیقى برمى آورد كه اصمعى و ابن درید هم آن را فارسى معرب مى دانسته اند. و بـر آن باور اسـت كـه این واژه هم در زبان هاى سامى ( آرامى و اكدى و غیره ) سابقه دارد، و هم در زبانهاى ایرانى ( از جمله اوستایى ).

--------------------------------     -------------------------------

دکتر آذرتاش آذرنوش، در کتاب «راه های نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان تازی» تلاش کرده است تا  خاستگاه‌های اصلی ورود واژگان عربی به فارسی را مورد بررسی قرار دهد. پیش از وی نیز افرادی همچون محمد علی امام شوشتری (۱۲۸۱-۱۳۵۱)، نویسنده «فرهنگ واژه‌های فارسی در زبان عربی» و ادی شیر (۱۸۶۷-۱۹۱۵)، پژوهشگر زبان و ادبیات سریانی در «الالفاظ الفارسیة المعرب» و پس از وی دکتر محمد التونجی استاد دانشگاه الازهر که دکترای ادبیات فارسی نیز دارد در کتاب «معجم المعربات الفارسیه» واژه‌نامه‌هایی از واژگان فارسی راه یافته به عربی فراهم نموده اند . آرتور جفری نیز در مورد واژگان قرآنی در کتاب واژه‌های دخیل در قرآن چنین کاری کرده  است  مفسران و زبان شناسان اسلامی نیز در گذشته  گاه خود به فارسی بودن برخی از واژگان فارسی در عربی اعتراف کرده‌اند. نخستین پژوهش مستقل در این باره، به دوره ی میانی اسلام باز می‌گردد. موهوب بن احمد مشهور به ابی مقصور جوالیقی (۵۳۹ هجری) از پیشگامان این کار در سده ی ششم هجری بود. او در کتاب المعرّب بیش از ۸۰۰ واژه را در زبان عربی از ریشه ی فارسی دانسته است. در دوره کنونی، اَدّی شیر نزدیک به ۱۰۷۰ واژه و دکتر محمد التونجی بیش از ۳۰۰۰ واژه را به عنوان واژگان فارسی در عربی نام برده اند . 

نوشته : عادل اشکبوس

نوع مطلب : زبان عربی، 
برچسب ها : فارسی در قرآن، واژه های فارسی در قرآن، کلمات فارسی در قرآن، معرب و دخیل فی القرآن،
لینک های مرتبط :

دوشنبه 1395/02/27 ساعت 00 و 27 دقیقه و 56 ثانیه
درود , نام سه از پیشینیان بنده (ابدال و اسفران , شهراگیم) بوده , خواهش مندم معنای این دو را در صورت امکان یاد کنید
بنابر برخی اسناد و گفته های پیشینیان ما از نسل پادوسپانان و پارسیان ساسانی هستیم و از دیلمان در شرق گیلان تا حومه ی غربی آمل (که همان دیلمان قدیم هست ) ساکن بوده و هستیم... به همین خاطر نام های اجدادی رو روی فرزندان میگذاشتن و اجدادمان حاکمان این مناطق بوده اند "سندش موجود است "
شنبه 1394/07/4 ساعت 23 و 55 دقیقه و 35 ثانیه
عالی بود . مرسی منم نمره ی تحقیقمو مدیونتونم بازم ممنون
دوشنبه 1393/06/17 ساعت 15 و 41 دقیقه و 10 ثانیه
همچنانکه می‌بینید، مبتلایان به بیماری واگیردار پانترکیسم هرچیزی که بپندارند به سود ایران یا زبان فارسی است از بیخ منکر خواهند شد و برای ان نیازی به هیچ منبع و سند و ... نداشته و دهنکجی برایشان کافیست.
سه شنبه 1393/02/30 ساعت 17 و 31 دقیقه و 07 ثانیه
هیچ دلیلی وجود نداره زبان فارسی قبل از عربی بوده
اگر میتونید این را اثبات کنید بعد برید دنبال لغات دخیل
همین اختلاف واژه شناسان نشان میدهد که برای هر لغتی میتوان لغتی در زبان دیگر یافت که معنی و تلفظ نزدیک با آن داشته باشد.
محض اطلاع لغات تلویزیون-سینما و رادیو به ترتیب در عربی اصیل چنین خوانده میشوند :
شاشه- مسرح - مذیاع
اما کشورهای عربی زبانشان با زبانهای دیگر از جمله انگلیسی مختلط شده نه اصل عربی واژه غیر عربی دارد.
عادل اشکبوسسلام
شاشة شیشه تلویزیون و پرده سیناست
مسرح نمایش است
شنبه 1392/08/4 ساعت 01 و 05 دقیقه و 29 ثانیه
سلام
خوب شد با این وبلاگ آشنا شدم؛
راستی تاریخچه واژه بداء رو هم میدونید؟
شنبه 1392/08/4 ساعت 00 و 54 دقیقه و 43 ثانیه
سلام
سایت بسیار عالی دارید؛واقعا ممنونم،من خیلی دنبال همچین سایتی می گشتم به لطف خدا پیدا کردم؛استاد من ی تحقیق در رابطه با بداء دارم تمام مطالب را در آوردم الا ریشه یابی اون رو که پیدت نکردم؛ میشه از شما بخوام کمکم کنید؟ خیلی ممنون می شم
عادل اشکبوسسلام من در مکه ام
یکشنبه 1392/05/27 ساعت 16 و 57 دقیقه و 58 ثانیه
مطالبتون عالیه . خیلی خوبه . اگه این سایت شما نبود من نمره تحقیقمو نمیگرفتم . فداتون شم من .
یکشنبه 1392/02/15 ساعت 16 و 22 دقیقه و 08 ثانیه
سلام

ما که زبانشناسان و دوستاران زبان فارسیمون این مطالب رو میدونن پس چرا ضدیت و عربی ستیزی دارن

عربی هم از فارسی کلمه گرفته و اگه بهشون بگن این کلمات رو حذف کن قطعا نمیکنن

ماهم قطعا نمیتونیم کلمات عربی رو از فارسی حذف کنیم
مگر بتونیم بجای بزرگانی مثل مولانا حافظ و سعدی عطار و رودکی و...
شاعران دیگری بیاوریم

این شعرا اعتبار فارسی در جهانند

و کلمات عربی هم در آثارشان زیاد است اما اما آثارشان فارسی است

واین که زبان انگلیسی 50 درصدش فرانسه است
ولی آثار انگلیسی انگلیسیه

حذف کلمات هزارساله حذف خود زبانه

کلمات جدید رو بسازیم

فرانسه برای کامپیوتر هم کلمه ساخته و خیلی از کشورای اوروپائی برای تلفن
و ....


سه شنبه 1391/12/8 ساعت 18 و 01 دقیقه و 37 ثانیه
استاد چگونه ازطریق اینترنتی می توانم کتاب های شمارا خریداری کنم
سه شنبه 1391/12/8 ساعت 17 و 59 دقیقه و 45 ثانیه
با سلام وعرض ادب خدمت استاد گرامی
سوالی داشتم ایا فلاح ، بزاز و ... به طورکلی حرفه ها مبالغه اند .
عادل اشکبوسسلام در کتابهای جدید اسم مبالغه حساب شده اند ولی مبالغه نیستند
شنبه 1391/08/6 ساعت 10 و 13 دقیقه و 14 ثانیه
سلام من تازه بامطلاب شما آشناشدم عالی بودند خواهش میکنم در مورد لغت روح ومشتقات آن مرا راهنمایی کنیدبا تشکر
عادل اشکبوسروح رائحه یا رایحه ارواح راحت استراحت مستراح روحانی
جمعه 1390/11/14 ساعت 12 و 05 دقیقه و 32 ثانیه
واژه های سومری در زبان عربی: آباء، آدم، امّ، ادب (ادبیات)، برق( برّاق )، دیّان، دیّار، دابة، دار، جلّ (جلیل)، جنّت، حور، سراج ، سلام، سور، شعر ، ضیق، غنم، غول، قنبر ( ساواشچی ، دؤیوشچو، شخص آدی )(2)، لا، مئة (100) ، مسکن(3)
از کتاب سومئر دیلی تالیف شاهپور نوروزی

من در نوشتن مقالات خودم از نظریات استاد عادل اشکبوس بهره ی فراوان گرفتم و خودم هم دبیر الهیات و معارف اسلامی هستم.
جمعه 1390/11/14 ساعت 12 و 01 دقیقه و 38 ثانیه
واژه های سومری در فارسی
ی آب، اُتو(اطو)، بابا، (زن) آل، پا، تار (تاریک)، تب، تابستان، تافتن، تر، جو (4) ، سریدن، ساز ( قوپوز )، شیشه، پیل / فیل (5)، گاو، گپ ( زدن)، گور، کوه ، کوره، مُدام (مِی) (6)، من ، مِه (مهتر، بزرگ)، میهن ، کام ، ما، نان (7)
از کتاب سومئر دیلی (زبان سومری) این کتاب تالیف شاهپور نوروزی و به زبان ترکی است.
برای دانلود به کتابخانه مجازی و دانلود همه ی کتاب های شاهپور نوروزی مراجعه فرمایید.
جمعه 1390/11/14 ساعت 11 و 57 دقیقه و 27 ثانیه
با درود و سلام بر استاد
واژه های سومری زیادی در قرآن و زبان عربی وجود دارد.
ab-ba / abbaسومری: اب (پدر)
ama سومری: اُمّ (مادر)
bar سومری: برق (درخشیدن)
di / di(d)سومری: دین (داوری و قضاوت کردن)
dub سومری:دابه (جنبیدن)
dúr سومری: دار (خانه در اصل :ماندن در یک جا)
gàna / gànسومری: جنت (باغ)
ganam / ganaسومری: غنم (گوسفند)
íla/ íli/ ílسومری: اعلی (برتر)
(سخن+ با+ گل خراشیده شده) )ka+ta+ba)عربی: کتب

در بقیه ی لغات لطفا کتاب " واژه های دخیل سومری در قرآن را از کتاب خانه مجازی و ... دانلود فرمایید.
چهارشنبه 1390/09/2 ساعت 00 و 10 دقیقه و 13 ثانیه
سلام
میخواستم نظرتون راجع به مطالب این وبلاگ بدونم:
http://ajam9.persianblog.ir/
چه اندازه ریشه شناسیهاش معتبره؟
عادل اشکبوسبیشتر نوشته هایش معتبره
یکشنبه 1390/03/29 ساعت 21 و 41 دقیقه و 32 ثانیه
سلام
خواهشا یک کلمه فارسی در قران بیابید و فارسی بودن آن را ثابت کنید با دلیل منطقی و علمی
عادل اشکبوساِبریق که در قرآن اَباریق آمده در همه کتب لغت عرب و در کتاب سیوطی به عنوان واژه ای فارسی آمده است .
دوشنبه 1390/03/2 ساعت 08 و 25 دقیقه و 39 ثانیه
سلام اقای اشکبوس

آخرین منابعی که این کلمات در آنها وجود دارد و از روی همانها بر ریشه دار بودن کلمات عربی در فارسی تاکید میکنند، نهایتا متعلق به قبرن چهار و پنجم هجری قمری است،زمانیکه زرتشتیان متاثر از اسلام و زبان عربی شده بودند و دست به مکتوب کردن آداب و اوراد و دعاهایشان کردند:
تحریف منابع زرتشتی در دوره اسلامی(سند از پورداود)
http://iranbastannn.blogfa.com/cat-10.aspx
بنابراین این پژوهشها از اعتبار چندانی برخوردار نیستند

موفق باشید
عادل اشکبوساینها از بدیهیات هستند و نیازی به رد کردن از طرف من و شما ندارند .
وجود داد و ستد واژگانی در زبان عربی کاملا آشکار و اثبات شده است . هیچ زبانی از این قاعده مستثنی نیست.
سه شنبه 1390/01/9 ساعت 19 و 52 دقیقه و 20 ثانیه
سلام آقای اشکبوس

درباره عربی بودن این واژه ها هیج شکی نیست چونکه خود خدا گفته که زبان قرآن زبان عربی آشکار و بدون هیچ کژی و ناراستی است و برای اثبات این امر همین کافی است که بهشت و جهنم قبل خلقت حضرت آدم بوده و اون موقع هیچ زبونی نبوده نه فارسی و نه عربی پس همینکه قرآن بگه عربیه پس نتیجه میگیریم عربیه چون خدا گفته مگه اینکه بگیم خدا اشتباه کرده و چیزهایی خلق کرده که قبلا اسم نداشته و بعد از بوجود اومدن زبونها اونا رو نامگذاری کرده
عادل اشکبوسزبا عربی زبانی است مانند همه زبانها زبان خدا نیست زبان بشر است .
خدا مانند ما صحبت نمی کند
عربی زبان قرآن است و خدا با آن سخن گفته
در عربی کلمات یونانی عبری فارسی و ... وجود دارد نمی دانم چطور این مسأله ساده را توضیح دهم . این حرف سختی نیست که ....... !؟
سه شنبه 1390/01/2 ساعت 16 و 20 دقیقه و 35 ثانیه
سلام برهمکار گرامی و عزیر جناب اشکبوس . راستش خیلی تلاش کردم قبل از سال نوجواب پیامتون رو بدم . اما بخت یار نبود و نشد که صفحه نظراتتون باز بشه . به هر حال قبول عذر فرمایید و تبریکات صمیمانه این جانب رو پذیرا باشید . از لطفی که در رابطه با وبلاگم دارید بسیار متشکرم . صحبت ها و دلگرمی های عزیزانی همچون شما خستگی رو از تن بیرون میکند . بازهم متشکراز لطف شما
جمعه 1389/11/1 ساعت 08 و 50 دقیقه و 12 ثانیه
سلام.کلمه کلام و علم در زبان عربی مشتق به حساب می آیند؟
عادل اشکبوسنه جامد مصدری هستند
دوشنبه 1389/10/27 ساعت 01 و 18 دقیقه و 53 ثانیه
فردوس . فردیس . پردوس . پردیس . پردیز . پالیز . پاییز از ریشه فارسی پءر دیز . یعنی پیرامونش دژ یا دز به معنی پیرامونش دیوار در اوستا به کار رفته . paradis . perdase و ... از این ریشه است . م.ا
عادل اشکبوسکاملا درسته درود بر شما
یکشنبه 1389/03/30 ساعت 17 و 12 دقیقه و 41 ثانیه
کلمات مشترک بین عربی و فارسی تماما" عربی هستند
عادل اشکبوساین حرف شما انکار بدیهیات است . هیچ زبانی نیست که واژه ستانی نکرده باشد . آیا تلویزیون و رادیو و سینما و ... که در فارسی و عربی مشترک است هم عربی است .
پنجشنبه 1389/03/27 ساعت 08 و 02 دقیقه و 21 ثانیه
خوشحالم که به طور شانسی این وبلاگ رو دیدم. تبریک می گم. آشنایی با بسیاری از واژه هایی که از اون صحبت می کنیم دید ما رو میتونه نسبت به خیلی چیزها تغییر بده.
موفق باشید
عادل اشکبوساز مهر شما به تارنمای بنده سپاسگزارم . دوست گرامی خواهشمندم باز هم بایید و از تارنمای من دیدن کنید .
چهارشنبه 1389/03/19 ساعت 08 و 18 دقیقه و 23 ثانیه
سلام برادر.
از حضور سبز و نظر گرمت صمیمانه سپاسگزارم.
وبلاگ هوز لک 2 بروز شد
پنجشنبه 1388/12/20 ساعت 21 و 52 دقیقه و 59 ثانیه
سلام استاد عزیز
بنده چون عربی هم تدریس می کنم می خواستم اگه امکان داره جواب یک سئوال را برای من بنویسید و آن سئوال این است که کلمه «امیر» در عربی جامد است یا مشتق و اگر مشتق باشد می توان آن را اسم مبالغه بگیریم یا نه همراه با دلیل
خیلی ممنون می شم اگه جواب بدید
عادل اشکبوسسلام .
امیر در اصل اسم مشتق ( اسم مبالغه ) بوده ولی امروزه از حالت وصفی خارج شده است . امیر به معنی فرمانده در ارتش است .پس نباید آنرا مشتق بگیریم چون امروزه معنای وصفی ندارد.البته این س,ال را از هرکه بپرسید جواب درستی به شما نمی دهد . به کلمه ی جهان در فارسی توجه کنید .باید بگوییم ساده است . اما در گذشته مشتق از جهیدن بوده . جهان = جه + ان پس جهان باید صفت فاعلی باشد ولی ما امروزه آنرا جامد و ساده می گیریم . امیر نیز همین طور است
خلاص کلام : امیر کلمه مشتقی است که امروزه جامد شده است مانند طریق که بر وزن فعیل و ظاهرا صفت مشبهه است اما چنین نیست و باید آنرا جامد بگیریم .
چهارشنبه 1388/12/12 ساعت 15 و 08 دقیقه و 39 ثانیه
salam nashriye engilisi khili dar in mored va daneshmandane zaban shenas tahgig kardan
age zabane farsi be onvane zabane mostagel bud khodesh daraye alfba hatman bayad mishod
va inke migan gabl az eslam az farsi be arabi mirafte yek dorogh va tahrif melli hast
va chenin jomalati ro fagat dar iran mitoni besnavi
عادل اشکبوسسلام لطفا کتاب معجم المعربات الفارسیة فی العربیة را که استاد الازهر دکتر محمد التونجی نوشته است بخوانید . تا در یابید که حقیقت چیست . دهها کتاب دیگر هم هست مانند کتاب امام شوشتری که می ترسم بفرمایید ایرانی است و متعصب . یا کتاب ادی شیر که می ترسم بفرمایید مسیحی است و دشمن قرآن ولی هیچ چیز در مورد این دانشمند مسلمان عرب نمی توانید بگویید. این که شما فقط چیزی را همین طور انکار کنید و بفرمایید من قبول ندارم دلیل درستی نیست .
چهارشنبه 1388/12/5 ساعت 00 و 12 دقیقه و 14 ثانیه
درود بر شما همکار عزیز
واقعا از مطالبتون لذت بردم و امیدوارم کارتون در دنیای مجازی استمرار پیدا کنه تا همکاران فرهنگی از اندیشه های بلندتون نهایت استفاده رو ببرن.
از داشتن همکارانی چون شما بخودم می بالم.
موفق باشید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ


*پژوهشگر در زمینه ریشه یابی نامها و واژه ها

مدیر وبلاگ : عادل اشکبوس
نظرسنجی
آگاهی ها و نگاشته های این تارنما از نگاه شما چگونه می باشد ؟


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شمارنده سایت