عادل اشکبوس سه شنبه 1388/08/19 ساعت 07 و 59 دقیقه و 31 ثانیه نظرات ()

آبان دخت :                       دخترآبان ، نام زن داریوش سوم
آبتین :                             نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی
آتوسا :                             توانمندی - دختر کورش وزن داریوش اول
آذر :                                آتش
آذر دخت :                         دختر آتش - دختری که در ماه آذر به دنیا آمده است .
آذرنوش‌:                           به دل انگیزی روشنایی آتش شب
آذین                                  آرایش
آراه :                                 نام فرشته موکل روز بیست و یکم ازماه پنجم درآیین زردشت
آرزو :                                امید، خواسته
آرش:                                 درخشان ،مخفف آذرخش - پهلوان کمانگیر ایرانی در لشکرمنوچهر
آرشام :                              بسیار نیرومند- پدر بزرگ داریوش بزرگ هخامنشی
آرمان:                               هدف
آرمین :                               آرام گرفتن - پسر کیقباد پادشاه پیشدادی
آرمیتا:                              آرامش یافته ، کلمه ای به فارسی کهن  است
آریا فر:                             دارنده شکوه آریائی
آریا :                                  آزاده نجیب
آریا مهر :                             دارنده مهر ایران - از سرداران داریوش سوم
آرین :                                 نجیب
آزاده :                                  وارسته و رها از بدی ها

آزرم :                                    شرم ، مهر
آزرمیدخت :                           یکی از شاهان ساسانی ،دختر همیشه زیبا

آزیتا :                                   آزاده
آناهیتا :                                 الهه آب ، الهه برکت و باروری
آونگ :                                   شبنم - نام کردی
آهو:                                      غزال
آیدا :                                      همچو ماه – نام ترکی
اتسز :                                    لاغر - از پادشاهان خوارزم
اختر :                                       ستاره
ارد شیر :                                 شیر مقدس - اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانیان
اردوان :                                   مقدس- نام پادشاهان معروف اشکانی
ارژن :                                    درختی با چوب بسیار سخت و محکم - نام کردی
ارژنگ :                                  آرایش - کتاب مانی نقاش
ارسلان :                                 شیر، دلیر و شجاع - نام پادشاه سلجوقی
ارغوان :                                نام درختی با گل و شکوفه های سرخ رنگ
ارمغان :                                 هدیه ،  سوغات
ارنواز:                                   نوازش شده اهورا - دختر جمشید شاه پیشدادی
اروانه:                                   نام گلی کوهی است - نامی کردی
استر :                                     ستاره برادر زاده ی  مردخای و زن خشایارشاه
اسفندیار :                                یار مقدس - پسر گشتاسب   
اشکان:                                  به پاکی اشک ،منسوب به اشک - بنیانگذار سلطنت پارتها
اشکبوس :                             پهلوان دارای جامه کبود (مخفف اَشک کَپوث )
افسانه :                               داستان ، سرگذشت ،اسطوره
افسون :                                جادو
افشین :                                 سفید روی (آغشین ، ریشه آذری دارد).
امید:                                     معنی واضح است ، امید  
انوش (‌ آنوشا ) :                       بی مرگ (اَ=+ نوشه ) - دخترمهرداد ششم

انوشروان:                             دارای روان بی مرگ ، جاویدان - لفب خسرو اول پادشاه ساسانی
اورنگ :                               دانایی، تخت پادشاهی
اوژن :                                   دشمن برانداز ( از ریشه اوژنبه معنی افکن. در زبان لکی هنوز به کار می رود)
اوستا :                                    نام کتاب آسمانی زردشت
اهورا :                                    فرمانروای دانا
ایاز :                                     بزرگ و پاینده - نام غلام ترک سلطان محمود غزنوی
ایران :                                   سرزمین نجیبان
ایراندخت :                               دختر ایران
ایرج:                                     یاری دهنده آریائیها - پسرفریدون ، پادشاه و پهلوان ایرانی
ایزدیار :                                  کسی که خداوند یار اوست  ،یار خدا

 چند

آرا:                            آراستن و زیبا کردن
آرمیلا:                     نام دختران در ایران باستان
آرمیتان:                       شخصیتی در
شاهنامه و دختر جمشید
آروشا:                        درخشان - نورانی - باهوش
آرتا :                             مقدس

ارنواز:                             شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید
آرتمیس :                           گوینده راستی- نام دریاسالار زن
آرتنوس:                            راستگو - نام
دختر داریوش
آسا:                                نام دختر شاپور دوم ساسانی- بزرگ

آتنا :                           از نام آتنایا  الهه اندیشه در یونان باستان که آتن به نام اوست . نام عربی ار ریشه  ربنا آتنا فی الدنیا حسنة                       .                                  نیست
آتوسا:                             دختر کورش بزرگ همسر داریوش بزرگ مادر خشایار
آتوشه                        نام عمه یا خاله شاپور شاه

آویسا :                      آب پاک و
تمیز
آیدان :                  چهره زیبا همچون ماه – آیسان- ترکی است
آیلا:                         نور
ماه و مهتاب- آیناز
آذرمهر:                        آتش مقدس ایرانیان- آذرمینا
آزیتا:                           نام شاهزاده - ملکه ای در
ایران
آراسب:                       دارنده اسب نجیب
آبتین:                         توانا-
شخصیتی در شاهنامه - پدر فریدون
آترین:                           نام یکی از پادشاهان خوزستانی در زمان داریوش بزرگ
آرتاباز:                          نام فرمانده ارشد گردونه های کورش بزرگ
آرتام:                          نام والی
فریگیه در زمان کورش بزرگ
آریاداد:                            هدیه ای از طرف مردم آریایی
آریامس:                         آریای بزرگ - از شاهزادگان سغد در زمان اسکندر گجستک

آریوبرزن:                     از سرداران هخامنشی که در برابر سپاه دشمن تا آخرین نفر جنگیدند و همگی کشته شدند.

آمیتریس:                         نام دختر داریوش دوم و همسر خشایارشا
آریاناز:                   ناز و نجیب
آذرگون:                        به زیبایی آتش شب

آریارمن:                 از نخستین پادشاهان ایران در 2600 سال پیش - نیای
داریوش
آرتاباز:                   یکی از فرماندهان کورش بزرگ                       

 آماستریس:                         دختر داریوش سوم
آتروپات :              سردار ایرانی که والی
آذربایجان بود - سردار داریوش – پس از شکست اسکندر مقدونی به افتخار او ---ا                                  ماد خرد را آتورپاتگان یعنی سرزمین آتورپات نامیدند. آذربایجان معرب آتورپاتگان است