عادل اشکبوس سه شنبه 1389/03/11 ساعت 12 و 06 دقیقه و 01 ثانیه نظرات ()

اَبجَد/ هَوَّز/ حُــطّـی / کَلِــمَن / سَعفَص/ قَرشَت/ ثَخَّذ/ ضَظَّـغ

این ترتیب الفبای عبری آرامی است که الفبای انگلیسی هم در ترتیب قدری با آن همانندی دارد . ابجد و abcd کلمن و KLMN قرشت و QRST

این به همراه دلایل دیگر نشان می دهد که عرب نیز الفبای خود را از آنان و به واسطه ی (نَبَطیــان) گرفته است .در گذشته عارفان ، صوفیان و درویشان از حساب جُمل یعنی حروف ابجد در رمز استفاده می کردند.

الف=1             ب = 2          ج=3           د=4      هـ = 5         و=6                      ز=7               ح=8         ط=9   ی=10              ک=20          ل=30         م=40   ن=50        س=60                  ع=70          ف=80    ص=90   ق=100      ر=200      ش=300     ت=400       ث=500       خ=600       ذ=700    ض=800    ظ=900     غ=1000

مثلاً (  علــی  ) می شود 110  و یا معنی شهر رشت 900 است زیرا حاکم این شهر در سال 900 بود که آن را چنین نامید . او با حروف ابجد آشنا بود و پس ازانجان یک سری عمران و ابادانی آن را چنین نامید . پس از او این ماجرا در ذهن مردم به فراموشی سپرده شد. نوشته : عادل اشکبوس