تبلیغات
نام شناسی و ریشه واژه ها - ترکی در فارسی
 • سلام. من ترکی آز بیلیرم. لطفا اگر جایی ایراد می بینید بفرمایید.

  فهرست واژگان ترکی موجود در زبان فارسی امروزی

  آبجی: آباجیْ = آغاباجی = آغا (نامی برای احترام به بانوان) + باجی (خواهر) = خواهر بزرگوار

  اتابک: آتابک = آتابئیگ = آتا (پدر، بزرگ) + بیگ: خان بزرگ، خان خانان

  اُتاق: اوْتاق = اوْداق = اود (اودماق: آتش زدن)+ پسوند اق= جای گرم

  اُتراق: اوْتوُراق = اوتور (اوتورماق: نشستن) + پسوند اق = نشستگاه

  آچار: آچ (آچماق: باز کردن) + ار (پسوند اک): بازکننده، کلید

  آچمز: آچماز= آچ (آچماق: باز کردن) + ماز (پسوند سلب کردن) باز نشونده، در بازی شطرنج به مهره ای گویند که با برداشتن آن شاه مات شود.

  اخته: آختا= آخ (آخماق: روان شدن، بیرون آمدن، بالا رفتن) + تا (اک): بیرون آورده شده، حیوانی که بیضه هایش درآورده شده

  آشغال: آشقال = گوسفند لاغر و نامناسب برای برّه کشی، هر چیز نامرغوب؛ آشقار : مخلوط

  آقا، آغا = آغ (بزرگ، سفید) + پسوند ا= بزرگ، سرور، آقا را برای مردان و آغا را برای خانم­ها استفاده می­کنند: آغاخانیم، آغاننه، آبجی، آغابیگم، آغا بی بی

  النگو: ال (دست) + انگی (اک) = دستینه، دستبند

  اوزون برون: اوزون (دراز ، بلند) + بورون (دماغ) = دماغ دراز، نام یک گونه ماهی با بینی دراز

  آیلین: آی (ماه) + پسوند لین = هالۀ دور ماه، آیلا

  باتلاق: بات (باتماق : فرو رفتن) + پسوند جای لاق = فرو رفتنی

  باجّه: باجا = دریچه، روزنه نور

  بزرگ : بؤزوک = بؤزو (بؤزومک = صورت کهن بؤیومک = بزرگ شدن) + پسوند ک (اک) = بزرگ؛ در دیوان کاشغری بزوک آمده است. برابر فارسی بزرگ و کوچک، خُرد و کلان است.

  بزک: بزه ک = بزه (بزه مک: آرایش دادن) + پسوند ک: آرایش؛ بزکچی : آرایشگر

  بشقاب: بوش (خالی) + قاب (ظرف) : ظرف خالی

  بُغاز: بوْغاز = بوْغ (بوغماق: خفه کردن، بوْغاماق: گریه در گلو گیر کردن) + پسوند از گلو، تنگه

  بلاغ: بوُلاق (پوُلاق، پو) چشمه + پسوند مکان لاق = چشمه، در کلماتی مانند ساوج بلاغ، قره بلاغ، آغ بلاغ

  بهادر: قهرمان، دلاور

  بی بی: عمّه، مادر بزرگ

  بیات: بایات = بایاد = بای + آد (نام) : نام بزرگ، کنایه از خدا

  بِیرام: بایرام = عید ، نام مردان

  بیگ: بزرگ در چنین کلماتی به کار رفته است: بیگدلی، بگ (بگتاش)، بای (بایقوش، بای سنقر) ، بی (بیات)

  بیگدلی: بیگ + دیل (زبان) + ی = زبان بیگ

  بیگم: بئیگیم = بئیگ + یم (ضمیر ملکی به معنای مال من) بیگ من، پسوند نام خانم­های والامقام؛ مانند: خانیم، بیگیم و آیی

  پیسی: گونه ای بیماری از ریشه ترکی پیس به معنای بد

  تشک: دؤشه ک = دؤشه (دؤشه مک: پهن کردن) +  پسوند ک = پهن کردنی

  تکمه: تیک از تیکمک: دوختن + پسوند مه

  توتون: دود

  تومان: ده هزار

  تیمور: آهن

  جر دادن: از مصدر ترکی جیرماق یعنی پاره کردن

  جلو: جیلاو و جیلوْ = پیش، افسار اسب که در جلوی صورتش می بندند. بعدها گسترش معنایی یافته است.

  جیران: آهو

  چاپار: چاپ (چاپماق = تاخت کردن) + ار = اسب تازنده، پستچی

  چاپیدن: مصدر فارسی از مصدر ترکی «چاپماق»

  چاقو: چاققی و چاغیْ = چاغ (چاقماق: بریدن) + ی = بُرنده (شاید هم ترکی نباشد و از ریشه فارسی چاکو باشد.)

  چخماق: درخشیدن، جرقه زدن

  چروک: چوروک = چورو (چورومک = پژمرده شدن، پوسیدن) +  پسوند ک: پژمرده، پوسیده

  چُغُل، چُغُلی: چوْوغول و چوْوول = چوْو(شایعه، خبر) + پسوند غول: شایعه پراکنی، خبرچینی، جاسوسی  چوُوول هم استفاده می شود، چُغُلی اش را می کند: جاسوس اش را می کند.

  چَک: از مصدر ترکی چکمک (کشیدن)= کشیده، سیلی

  چکمه: چک (چکمک: کشیدن، بالا کشیدن) + پسوند مه: بالا کشیدنی، نوعی کفش ساقدار که هنگام پوشیدن باید ساق­هایش را بالا کشید.

  چُلاق: چوْلاق = چوْل (چوْلماق: معیوب شدن) + پسوند اق: معیوب، یک سو رونده؛ چوْلکوی: کسی که یک طرف بدنش معیوب است.

  چِلاندن: از مصدر ترکی چیلاماق (چیله مک: آب پاشیدن، آب را با چیزی مثل جارو پاشیدن، نم نم پاشیدن آب)؛ وقتی لباس را می چلانیم آبش قطره قطره به زمین می­ریزیم.

  چلچله: چیل چیله= خال خال، دارای خال سیاه وسفید یا سیاه و کبود، پرستو

  چَلَنگَر: چیلینگر = آهنگر

  چُماق: چوْماق (چوْقماق: زدن، کوبیدن)

  چی: پسوند سازندۀ شغل مانند: ریسمانچی، درشکه چی، ساعتچی

  حوله (هوله): نوشتن آن با ح غلط رایج است. «هو» یا «خو» یا «خاو» به معنای «پرز» است و «لی» پسوند دارندگی. هوله یا خاولی یعنی پُرزدار. عراقی­ها به هوله خاولی می گویند. خاو همان خواب است که در خواب فرش به کار می رود و بعدها گسترش معنایی یافته و به معنای پرز نیز شده است.

  خاتون: ملکه

  خانُم: خان من

  خَزَر: نام قومی مهاجم که بسیار به خاک ایران تجاوز کرده است و در شمال دریای مازندران می­زیستند.

  داداش: برادر

  داغ: کوه. در کلماتی مانند قره داغ، میشوداغ ، آق داغ

  داغان: از مصدر داغیْلماق پراکنده شدن ، از نظم افتادن) بی نظم

  دُلـمه: دوْلما = دوْل (دوْلماق : پُر شدن) + پسوند ما: پُر شده

  دَمار: رگ

  دَمَر: دمیروْ و تونقوُروْ = به پشت خوابیدن

  دِنج: دین (دینمک: ساکت شدن) + پسوند ج: خلوت، آرام، ساکت؛ دیندیرمک: ساکت کردن، امروزه در ترکی برعکس استفاده می شود؛ دیندیرمک: به صحبت کشاندن و مشغول کردن

  دوقلو: از مصدر دوغماق یعنی زاییدن + پسوند لو یعنی همزاد

  از آن سه قلو و چهارقلو نیز ساخته شده است؛ مانند دوبله که سوبله نیز گفته اند و دوجین که یک جین نیز گفته اند؛ در حالی که در دوبله و دوجین اصلاً عدد دو وجود ندارد و این خطای فاحش و معروف و رایج است.

  دیشلمه: دیشله مه = دیشله (دیشله مک: گاز گرفتن، خوردن، جویدن) + پسوند مه = خوردنی، گاز گرفتنی، چای قندپهلو، دیش به ترکی دندان است.

  دیلاق: دایلاق = کره اسب دوساله آدم بی قواره، دراز بی ثمر؛ دایچا: کره اسب، قد بلند

  دیلماج: مترجم

  ساناز: کمیاب

  سُپور: سوپور (سوپورمک: جارو کردن) رفتگر

  سراغ: سوْراق = سوْر (سوْرماق: پرسیدن) + پسوند اق یعنی پرس و جو

  سِرتِق: سیْرتیْق = سیْرت (سیْرتماق: لوس و ننر کردن) + پسوند ـِق: لوس، بی ادب

  سُقُلمه: سیْغیْلما، سیْغیْل (محکم و مشت شدن) + پسوند ما: حالت مشت کردن دست برای زدن

  سلاّنه سلاّنه: ساللانا ساللانا (ساللانماق: آویزان شدن): آویزان آویزان، شل و ول رفتن

  سنجاق: سانجاق = سانج (سانجماق: زدن شانه به سر، آویختن یا زدن میخ و … در جایی) + اق

  سو: آب در کلماتی مانند قره سو

  سورتـمه: سورت (سورتمک: کشیدن) + مه: کشیدنی

  سوگلی: سئوگیلی = سئو (محبت) +گیل  + ی: محبوبه، معشوقه

  سولماز: سوْل(سوْلماق: پژمردن) + ماز (پسوند سلب کردن) پژمرده نـمی شود

  شَلّاق: شاللاق = شال (شالماق، چالماق: زدن، کوبیدن) + پسوند لاق (اک): کوبیدن

  شیشلیک: شیش (سیخ) + لیک = سیخی، به سیخ کشیدنی

  قابلمه: دیگ

  قاپو: در (قاپماق و قاپاماق = بستن، در بستن)

  قاپیدن: از مصدر ترکی قاپماق (بزور یا بی خبر چیزی را از دست کسی درآوردن)؛ در اصل قارپماق است.

  قاجار: قاچار= قاچ (قاچماق = دویدن، فرار کردن) + پسوند ار = فراری، غیر ساکن، همیشه در تاخت و تاز

  قاچاق: قاچ (قاچماق: فرار کردن) + پسوند اق = به صورت فراری (قاچاقچی: فراری)

  قاراشمیش: قاریشمیش = قاریش (قاریشماق: درهم برهم شدن) + پسوند میش

  قاطی (قاتی): قات (قاتـماق: درهم برهم کردن) + ی

  قالپاق: نوعی کلاه ترکان ازبک

  قالی: قال (قالماق: ماندن) + ی = ماندنی، سُر نخورنده؛ چون نسبت به جاجیم و گلیم که جمع می شود از پایداری بهتری برخوردار است.

  قایق: قاییْق = قای (قایماق: سُر خوردن، منحرف شدن از جا) + پسوند ـِق

  قِبراق: قیْبراق، قیْوراق، قیورا (قیوراماق: ناز کردن، خرامان رفتن، چست و چابک رفتن) + اق

  قُرُق: قوْروق = قوْرو (قوْروماق = حفاظت، حمایت، مراقبت) + پسوند ق

  قَره، قارا: سیاه، بزرگ قره قروت: کشک سیاه، قره باغ: باغ بزرگ ، قاراخان: خان بزرگ

  قِزِل، قیزیل:  سرخ، طلایی در کلماتی مانند: قزل آلا، قزلباش و قزل ارسلان

  قزلباش: سرخ سر قیْزیْل (طلا) + باش (سر، کلاه)

  قِسِر: قیسیر بی ثـمر، بی نتیجه، عقیم (قیسیر آرواد: زن نازا)

  قشقرق: از قیشقیرماق: داد و بیداد

  قِشلاق: زمستانگاه قیش (زمستان) + لاق (یایلاق: تابستانگاه؛ یازلاق: بهاره و گوزلوک: پاییزه)

  قَشو: قاشوْو = در اصل قاشاغی از مصدر قاشیماق پاک کردن = ابزار فلزی شبیه شانه برای تـمیز کردن بدن چارپایان

  قُشون: سپاه

  قلچماق: قوْل چوْماق: قوْل (بازو) + چوْماق = چماق بازو، مرد پرزور

  قُلدُر: پرزور آزار رسان

  قِلِق: قیل (قیلماق: رفتار کردن) + ـِق : رفتار خاص، لِم

  قِلیان: قالایان = قالا (قالاماق : انباشتن ، برافروختن) + یان = برافروزنده و روشن کننده با آتش

  قِلیچ: شمشیر

  قَمه: قاما = قام (قامماق: زدن، زدن به قصد کشت) + ا

  قنداق: قونداق = قون (دسته) + داق: گرفتنی، دسته، دسته اسلحه، پوشاندنی نوزاد

  قوچ: گوسفند نر

  قورمه: قوْوورما = قوْوور (قوْوورماق: برشته کردن، تف دادن) + پسوند ما : برشته، تف داده شده

  قیچی: قیْیچی = قیْی (قیْیماق : بریدن) + چی : بُرش دهنده

  قیمه: قیْیما = قیْی (قیْیماق : بریدن) + ما : بریده، گوشت بریده

  کپیدن: از مصدر ترکی کؤپمک (خوابیدن با توهین)

  کوچک: کوچوک و کیچیک = کیچی (خرد و ریز) + ک کیچیلمک (کوچک شدن) به پارسی خُرد و کَلان  در برابر کوچک و بزرگ است.

  گَلَن گَدَن: رفت و برگشت کننده

  گورکان: داماد؛ در ترکی آذری گوره کَن می­شود.

  لاخ: پسوندی کم کاربرد در کلماتی مانندسنگلاخ، دیولاخ به تقلید از ییلاق، قشلاق

  له له، لَله: مربّی شاهزادگان صفوی

  لیقه: لیْغا = لیْغ (خمیری) + ا: حالت خمیری

  مارال: آهو

  مُشتُلُق: مُژده؛ برگرفته از همین واژۀ مژده است.

  منجوق: بنجوق = میْنجیْق و بیْنجیْق = بوْنجوق = بوْیونجوق = بوْیون (گردن) + جوق: گردن آویز، هرچه برای دفع چشم زخم به گردن اسب می آویختند.

  ننه: مادر

  هردم بیل: هردن بیر= هردن (هر از چندی) + بیر (یک) : گاه و بیگاه

  یاتاقان: یات (یاتـماق: خوابیدن) + اغان = خوابنده، وسیلۀ مکانیکی تخت و خوابیده و امروزه به شکل­های گوناگون

  یاشار: جاودان از یاشاماق

  یالقوز: یالقیْز و یالنیْز = یالینقیز = یالین (ساده و بدون همراه) + قیز = تک و تنها، مجرد

  یغما: ییْغما = ییْغ (ییْغماق : برچیدن) + ما = برچیدنی، غارت

  ینگه: یئنگه = همسربرادر، مقابل یِزنه (شوهر خواهر) ، پیرزنی که شب زفاف همراه عروس می آمد، همراه

  یواش (یاواش): آهسته

  یورش: یوروش، یورو (یوگورمک ، یورومک = حمله ور شدن) + ش  = حمله ور شدن

  ییلاق: تابستانگاه آمیزه­ای از یای یعنی تابستان + پسوند لاق

  عادل اشکبوس. دانش نامه نام ها و واژه ها. کتاب در دست چاپ انتشارات مدرسه

نام شناسی و ریشه واژه ها

اگر كسانی كه نمی دانند خاموش باشند و نظری ندهند؛ هیچ اختلافی پدید نمی آید.

تغییر تم سایت

تم های در دسترس

طراح: نقاش