تبلیغات
نام شناسی و ریشه واژه ها - ریشه نام شبستر
 • نتیجه تصویری برای شبستر

   ریشۀ نام شَبِستَر

  شبستر یکی از شهرهای آذربایجان شرقی است؛ دربارۀ ریشۀ نامگذاری آن سخنان گوناگونی وجود دارد:

  1.       شبستر عربی شدۀ واژۀ «چوستر یا چَوسِتَر یا چیستر و یا چی­چستر» است و «چی­چست» در واژۀ زندی به معنای كوه و كوهسار و «تر» پسوند آن است و روی هم معنای «كوهپایه یا دامنۀ كوه» دارد. ازآنجاکه بیشتر جغرافی­نویسان نام دریاچه ارومیه را چی­چست نوشته­اند، به­گمان نزدیک به یقین شبستر نام خود را از این دریاچه گرفته است. شادروان دکتر پور داوود در بخش دوم کتاب یسنا در بارۀ چیچست می‌نویسد: «نام ایرانی این آب که در اوستا به جای مانده چئچست خوانده شده، لفظاً یعنی درخشان.» و دلیل درخشندگی را «آمیختگی آب با نمک فراوان و درخشندگی دلکش با تابش خورشید» می­داند.

  در زند بهمن یشت فرگرد ۶ پارۀ ۱۰ آمده است: «آذَرگُشَسْب در کرانۀ دریای ژرف چیچست است. آبش گرم و به زیانکاران ناسازگار است.» و در فرگرد ۲۲ پارۀ ۲ آمده است: «من دگر­باره گویم، دریاچۀ چیچست در آتورپاتگان است آبش گرم و از گزند برکنار است، هیچ جانداری در آن نیست…»

  2.       در افسانه­های محلّی می­گویند كه نام شبستر (شب بستر) بوده است؛ زیرا پادشاهان ساسانی ضمن لشكركشی علیه امپراتوران روم در همین محل استراحت می­كرده­اند. واژۀ «شاه» در پهلوى از اصل سانسکریت «شاس» و به معناى حکومت کردن است و در اوستا «ساستر» بوده و «تر» در اوستا و سانسکریت ملحق به لفظ شده و معناى فاعلی به آن داده است. پس معناى «ساستر= حکمران» است. (فرهنگ نظام)

  3.       شبستر (چوستر، چویستر، چبیستر) ریشۀ نامگذاری شبستر با انواع مشتقات آن از ریشۀ ایستر (ایشتار) می‌‌باشد و چوستر به معنای: «جایگاه و تخت ایزد بانو ایستر» است. عادل اشکبوس. دانش نامه نام ها و واژه ها. کتاب در دست چاپ انتشارات مدرسه

نام شناسی و ریشه واژه ها

اگر كسانی كه نمی دانند خاموش باشند و نظری ندهند؛ هیچ اختلافی پدید نمی آید.

تغییر تم سایت

تم های در دسترس

طراح: نقاش