مجموعه سوالات دبیران عربی سراسرکشور 
حیفم آمد که این مجموعه سوالات که درطول 7ماه گذسته انجام شده برای استفاده همگان قرارنگیرد 
درصورت موافقت وصلاحدید حضرتعالی برای استفاده سایر دبیران محترم عربی لینک فرمایید 
آدرس دانلود مطلب 

http://arabicvalipoor.blogfa.com/category/16