تبلیغات
نام شناسی و ریشه واژه ها - نمونه سؤال عربی هفتم و هشتم آقای ولی پور از اهر

نام شناسی و ریشه واژه ها

اگر كسانی كه نمی دانند خاموش باشند و نظری ندهند؛ هیچ اختلافی پدید نمی آید.

تغییر تم سایت

تم های در دسترس

طراح: نقاش