دانلود شعر پیشنهادی عربی نهم یا دهم
لطفا نظر خود را در مورد شعر بنویسید.
اگر خوب است؛ چرا؟
اگر خوب نیست؛ چرا؟
شما چه پیشنهادی عملی دارید/ پیشنهادتان حالت آمرانه و اندرزگویانه نباشد. اگر خوب نیست چه شعری خوب است؟ ارائه دهید.