عادل اشکبوس پنجشنبه 1392/08/16 ساعت 20 و 05 دقیقه و 46 ثانیه نظرات ()
روی ادامه مطلب در زیر کلیک کنید.

تفاوت های چاپ 91 و 92 کتاب درسی عربی سوم ریاضی-تجربی کد 1/254

این مباحث از کتاب درسی عربی رشته های غیر ادبیات و علوم انسانی حذف شده و در امتحانات نوبت اول و نهایی و کنکور نباید سؤالی از آنها طرح شود.

معتلات مزید، معتل مجهول، اعراب تقدیری اسم مختوم به ضمیر متکلم ی مانند نِعمَتی،حال فعلیه و اسمیه و واو حالیه، مبحث (ماضی+ماضی=ماضی بعید یا ماضی ساده) و(ماضی+مضارع= ماضی استمراری)، حال بودنِ کلمه وَحدَهُ، اصطلاح مستثنی مفرّغ(اما ترجمه آن لازم است.)، منادای شبه مضاف و منادای نکره مقصوده، فعل مضاعف،اسماء خمسه (زیرا در عربی2 نیز حذف شده است.)

1.      حذف أسلوب در صفحه 4 چاپ 91

2.      حذف کل صفحه 14 تحت عنوان فعالیت های دانش آموزی

3.     حذف کلّ صفحه 17 تحت عنوان المشهدُ الثانی و بَعدَ مُرورِ زَمَن همراه واژگان متعلّق به آن از واژه نامه انتهای کتاب

4.      حذف آخرین سطر صفحه 18 که در ارتباط با متن محذوف است.

5.      حذف کل صفحه 19 تحت عنوان مقدمه

6.      حذف أسلوب از صفحه 20

7.      تغییر تمرین عیِّن الصحیح و الخطأ مورد سوم از هُما تَلَیا به هُما تَلَونَ

8.     حذف نکته 3 و 4 به این ترتیب تدریس معتلات مزید از کتاب عربی ریاضی تجربی کاملا حذف شد. همچنین فعل شاذّ و استثنائی رأی یَرَی نیز حذف شد.

9.      سؤال دوم درک مطلب پایین صفحه 26 حذف شد.

10.  چهار کادر اطراف صفحه 28 حذف شد.

11.  کلّ صفحه 31 حذف شد.

12.  صفحه 36 مختصر شد.

13.  کلّ صفحه 37 تحت عنوان أسلوب حذف شد.

14. تمهید(خانواده آقای مجدّی) از صفحه 38 به همراه واژگان جدید آن از انتهای کتاب حذف شد. این بخش در همه کتاب حذف شده است.

15.  دو فعل بَلَّـغَ و أذاقَ در پاورقی به افعال دو مفعولی افزوده شد.

16.  در چاپ 91 سؤالات پایین صفحه سه مورد است که در چاپ 92 چهار مورد شده است. مورد چهارم چنین است: مَا الفَرقُ بَینَ «فَرِحَ» و «فَـرَّحَ» فی المعنی؟

17.  در صفحه 45 التمرین الثانی مورد چهارم «لاتذکروا إلّا اللهَ» حذف شد.

18. در صفحه 45 التمرین الثالث تیتر سؤال تغییر کرد: «عَیِّن نوعَ الأسماءِ المنصوبة فی الکلمات التی أشیر إلیها بخط.» بدین ترتیب بحث مربوط به کلمه «نِعمَتی» که دارای اعراب تقدیری است حذف شد. توضیح اینکه در سال دوم دانش آموز فقط با دو نوع اعراب تقدیری اسم منقوص و اسم مقصور آشنا می شود و اسم مختوم به یاء ضمیر را نخوانده است. لذا این بحث کامل از رشته ریاضی – تجربی حذف شد. چهارمین تمرین نیز حذف شد.(البِرُّ أن تعمَلَ فی السرِّ عملَ العَلانیَةِ)

19.  صفحه 46 تمرین شماره 4(اِعمَل عَمَلَ مَن یَعلَم...) حذف شد.

20.  صفحه 49 حذف شد.

21.  صفحه 55 مقدمه حذف شد.

22.  صفحه 56 أسلوب و تمهید(خانواده آقای مجدّی) حذف شد.

23. صفحه 61  کلّ نکته ها شامل دو نوع حال(اسمیه و فعلیه) حذف شد. بنابراین بحث دو نوع حال فعلیه و اسمیه از عربی ریاضی تجربی حذف است.

24. صفحه 62 نکته سوم حذف شد. بنابراین در عربی سوم ریاضی تجربی بحث حال واقع شدن «وحدَهُ ، وَحدَکَ...» حذف شد.

25.  صفحه 62 در اختبر نفسک شماره 3 و 4 حذف شد.

26.  صفحه 64 التمرین الثانی شماره 1و2(وَ تَرَی الجِبالَ...) و (اِقتَرَبَ لِلنّاسِ...) حذف شدند. اما شماره 3(ربِّ اجعَل هذا البَلَدَ آمِناً) حذف نشد و کل این تمرین به این شکل درآمد:

( رَبِّ اجعَل هذا البَلَدَ آمِناً) + (خُلِقَ الإنسانُ ضَعیفاً) + (فَبَعَثَ اللهُ النَّبیّینَ مُبَشِّرینَ)+(وَ اعتَصِموا بِحَبلِ اللهِ جَمیعاً)

27.  صفحه 64 التمرین الثالث بدین صورت تغییر کرد: شماره 1(وَعَدَ اللهُ المؤمِنینَ...) بدون تغییر. امّا شماره 2و3 (وَ لاتَهِنوا وَ لاتَحزَنوا وَ أنتُمُ الأعلَونَ إن کُنتُم مؤمِنین) و (وَ جاؤوا أباهُم عِشاءً یَبکونَ) تغییر کرد و دو آیه زیر جایگزین شد:

(إنِا فَتَحنا لَکَ فَتحاً مُبیناً) و (یُنفِقونَ أموالَهُم بِاللَّیلِ وَ النَّهارِ)

28.  صفحه 65 کارگاه ترجمه فقط مورد اول مانده است؛ مورد دوم کلاً حذف شد. بنابراین بحث ذیل حذف است:

ماضی+ماضی=ماضی بعید یا ماضی ساده

ماضی+مضارع= ماضی استمراری

29.  صفحه 65 در البَطَلَةُ المُسلِمَةُ این جمله حذف شد: «لَن یَقتَرِبَ أحَدٌ مِن رَسولِ اللهِ وَ الرُّمَیصاءُ لَها عِرقٌ یَنبِضُ.»

30.  صفحه 68 حذف شد.

31.  صفحه 74 و 75 و 76 مقدمه، أسلوب و تمهید(خانواده آقای مجدّی) حذف شد.

32.  صفحه 85 حذف شد.

33.  صفحه 87 إنَّ الحَیاةَ دقائقُ و ثوانٍ. کلمه دقائقُ بدون تنوین شد.

34.  صفحه 88 و 89 و 90 مقدمه و آسلوب و تمهید حذف شد.

35.  در صفحه 92 بخش نکته ها اصطلاح مستثنای مفرّغ حذف شد. امّا معنای آن لازم است. در همین بخش مجهول یُقالُ از پاورقی حذف شد. همچنین مجهول معتلات از بخش ملحقات نیز حذف شد. لذا طرح هر سؤالی از آن در امتحان نوبت اوّل، نهایی و کنکور خلاف است.

36.  صفحه 94 التمرین الثانی شماره 3 حذف شد. ( وَ مَا المالُ وَ الأهلونَ ...)

37.  صفحه 94 التمرین الثالث شماره 2 حذف شد.

38.  صفحه 98 حذف شد.

39.  صفحه 100 سطر پنجم از (مِن واجب) تا سه سطر تا (فَقَد کَفَرَ بِها.) حذف شد.

40.  صفحه 101 سطر سوم از (لَمّا فَتَحَ) تا سه سطر تا (عَمَلُکُم.) حذف شد.

41.  صفحه 103 و 104 مقدمه و أسلوب و تمهید حذف شد.

42.  صفحه 105 در بخش نکته ها 3 و 4 حذف شد. بدین ترتیب منادای شبه مضاف و منادای نکره مقصوده و پاورقی در باره نکره مقصوده بودن (أیّ) و (أیّة) حذف و طرح سؤال از آن در کنکور و امتحان نهایی خلاف است.

43.  صفحه 106 سطر دوم و سوم و چهارم حذف شد. ازآنجاکه اسماء خمسه حذف است؛ لذا هرجا در کتاب عربی 3 اسماء خمسه به کار رفته اصلاح شده است. طرح سؤال نهایی و کنکور از اسماء خمسه در پایه های دوم و سوم ریاضی-تجربی خلاف است.

44.  صفحه  106 اصطلاح واو حالیه حذف است. در صفحه 61 نکته ها حذف شد؛ لذا در این صفحه نیز واو حالیه حذف شد

45.  صفحه 107 نکته دوم که در باره مضاعف است کاملاً حذف شد؛ لذا طرح سؤال از آن در کنکور و امتحان نهایی 3 ریاضی-تجربی خلاف است.در همین راستا تمرینات متعلق به واو حالیه و فعل مضاعف نیز حذف شد. یعنی چهار تمرینِ آخر صفحه 107 حذف شد.(لاتکذبوا..) و (اللهم رُدَّ...) و قُبِضَ عَلَی...) و (لَم اُسَرَّ...)

46.  صفحه 108 خطّ زیرِ کلمه (الأعِـزّاء) برداشته شد. زیر عَدَّهُم دو خط کشیده شد.

47.  صفحه 109 سطر آخر فقط زیر کلمه (الله) خط کشیده شدو خطوط زیر کلمات الصمد، لَم یولُد، کفواً و أحد برداشته شده است. پاورقی مربوط به (یولَدُ)که مجهول معتل است حذف شد؛ تا مستمسکی برای طرح سؤال از مجهول معتل نباشد.

48.  صفحه 113 حذف شد.

49.  از بخش المُعجَم برخی کلمات تکراری که در سال های قبل خوانده شده حذف شدند؛ مانند: الباب، البَطَل، الصَّیدَلَة ... هچنین کلماتی که متنِ آنها حذف شد، از انتهای کتاب نیز حذف شدند که عبارتند از: اِستَعارَ، اِشتَکَی، اِلتَفَتش، أنّی، البال، شَغَلَ، العِقد، غَلظ، المُثابَرَة(در چاپ 93 حذف می شود.)، المردودة، المَضمونة، المُناقَشَة،نالَ، وَهَنَ، یُبدی رَأیَـهُ

50.  بخش ملحقات در صفحات 122 تا128 همان طور که در پاورقی صفحه 122 آمده جزء برنامه درسی نیست؛ لذا طرح سؤال از معتل مجهول خلاف است؛زیرا در هیچ جای کتاب های عربی 1و 2و 3 آموزش داده نشده است و در چاپ 93 نیز حذف می شوند.