عادل اشکبوس پنجشنبه 1388/10/24 ساعت 16 و 56 دقیقه و 18 ثانیه نظرات ()

قرآن یعنی خواندن ؛خواندنی

ماضی : قرأ /               مضارع : یقرأ  /                  مصدر : قراءة    و قرآن

خواند                                 می خوانَد                                   خواندن

به مرور زمان این کلمه از معنای مصدری خارج شده و اسم خاص شده است.

اغلب آن را معرفه به ال مگیرند ؛ اما چه اشکالی دارد که معرفه از نوع علم باشد . گاهی این کلمه بدون ال هم می آید و منظور را همه می دانند که چه کتابی است.

{ إنا أنزلناه قرآناً عربیاً} ما آن را قرائتی عربی فرو فرستادیم .