عادل اشکبوس جمعه 1388/08/8 ساعت 12 و 36 دقیقه و 46 ثانیه نظرات ()

معنی اسم های عربی رایج در خود کشورهای عربی

معنی آن

اسم

شماره

معنی آن

نام

شماره

باد خوش

اریج

13

عربی نیست عبری است .یعنی :پدر مهربان ابراهیم 1

نعمت ها

آلاء

14

سیاه

ادهم

2

نشانه

ایة

15

بینا به کارها

اریب

3

شادمانی

ابتهاج

16

از نامهای شیر

اُسامة

4

دعا و گریه و زاری توأم با آن

ابتهال

17

عربی نیست. عبری است . یعنی آن که خدا ندای او را شنید.

اسماعیل

5

بز کوهی ماده

اَروى

18

همدم

اََنَس

6

جمع فنن به معنی شاخه ها

افنان

19

گرگ/ گرگ کوچک

اَوس/اُوَیس

7

طاعت و فرمانبرداری از خدا

امتثال

20

نومیدی

ایاس

8

امید و آرزو

امل

21

مبارك

ایمن

9

مامک /مادر کوچک

اُمَیمة

22

استوار و محکم  حرف ی زائد است

ایهاب

10

همدم

انیسة

23

آنچه ازچیزی بماند

اثار

11

بخشش نعمت

انعام

24

درمان / پزشک

آسیة

12