تبلیغات
نام شناسی و ریشه واژه ها - کتاب اعداد در زبان عربی

Hi

منوی اصلی
نام شناسی و ریشه واژه ها
اگر كسانی كه نمی دانند خاموش باشند و نظری ندهند؛ هیچ اختلافی پدید نمی آید.
کتاب کوچک عربی 1 - اعداد در زبان عربی