تبلیغات

..:: بزرگ ترین عروسک های خیمه شب بازی جهان::..

عروسک های خیمه شب بازی در گذشته ای نه چندان دور یکی از وسائل و تجهیزات سرگرمی به شمار می رفتند . اما در گذر زمان و پیشرفت فناوری آهسته آهسته جای خود را به سرگرمی های نوین تر و پیشرفته تر دارند. عکسهایی که در زیر مشاهده مینمایید مربوط به بزرگترین عروسک خیمه شب بازی دنیا می شود که بر خلاف معمول که یک  نفر کنترل آنها را بر عهده میگیرد به دست چندین و چند نفر و توسط ابزار آلات و تشکیلات زیادی مهار و هدایت می شوند .www.RangarangGroup.com | گروه اینترنتی رنگارنگ
www.RangarangGroup.com | گروه اینترنتی رنگارنگ
www.RangarangGroup.com | گروه اینترنتی رنگارنگ

www.RangarangGroup.com | گروه اینترنتی رنگارنگ
www.RangarangGroup.com | گروه اینترنتی رنگارنگ
www.RangarangGroup.com | گروه اینترنتی رنگارنگ

www.RangarangGroup.com | گروه اینترنتی رنگارنگ
www.RangarangGroup.com | گروه اینترنتی رنگارنگ
www.RangarangGroup.com | گروه اینترنتی رنگارنگ

www.RangarangGroup.com | گروه اینترنتی رنگارنگ
www.RangarangGroup.com | گروه اینترنتی رنگارنگ
www.RangarangGroup.com | گروه اینترنتی رنگارنگ

www.RangarangGroup.com | گروه اینترنتی رنگارنگ
www.RangarangGroup.com | گروه اینترنتی رنگارنگ
www.RangarangGroup.com | گروه اینترنتی رنگارنگ