تبلیغات
نام شناسی و ریشه واژه ها - کتاب «صحیح و معتل » در باره بخشی از قواعد زبان عربی

Hi

منوی اصلی
نام شناسی و ریشه واژه ها
اگر كسانی كه نمی دانند خاموش باشند و نظری ندهند؛ هیچ اختلافی پدید نمی آید.
کتاب کوچک عربی 2 - صحیح و معتل